Lankaran State University
  Az En Ru

 

 

 

 

 

 

 

   ???? ? ?????

   

 

 

 

LDU-nun rektoru vəzifəsini

icra edən prof. Natiq İbrahimov

rector@lsu.edu.az

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elmi_jurnal

 

 

LDU vakant iş yerlərinə qəbul elan edir...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VİDEO ÇARX - 2017

 

 

 

 

 

Tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektor

 

Faydalı keçidlər

 

 

 

 

 

 

LDU-da professor Nihan Əliyevin rəhbərliyi ilə "Riyaziyyatın müasir problemləri" mövzusunda seminarlar təşkil edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektor vəzifəsini icra edən

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Yədulla Bəbir oğlu Ağazadə
 

Fil.ü.e.d. prof. Yədulla Bəbir oğlu Ağazadə 01 iyul 1950-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1957-ci ildə şəhər 5 saylı tam orta məktəbinin I sinfinə daxil olmuş, 1967-ci ildə Lənkəran şəhər 1 saylı internat orta (hazırda xarici dillər təmayüllü gimnaziya) məktəbini fərqlənmə ilə bitirmişdir. 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırda BDU) filologiya fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olmuş, 1975-ci ildə filologiya fakültəsini filoloq ixtisası üzrə bitirmişdir. 1969/1970-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə, ordu sıralarında olmuşdur. 1971-ci ilin sentyabrından Lənkəran rayonunun ucqar dağ kəndi olan Gəgiran kənd orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1973-cü ilin sentyabrından 1982-ci ilin sentyabrınadək Gəgiran kənd tam orta məktəbinin direktoru vəzifəsində çalışmışdır. 1982-ci ildən 1990-cı ilə kimi Lənkəran rayonunun Ləj kənd tam orta məktəbinin tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində işləmişdir. 1990-cı ilin sentyabrından 1992-ci ilin sentyabrına kimi Lənkəran şəhər 5 saylı tam orta məktəbinin baş müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Orta ümumtəhsil məktəblərində işlədiyi illərdə qabaqcıl iş təcrübəsi bəyənilmiş, rayon məktəbləri arasında yayılması qərara alınmışdır. Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni üzrə rayon fənn metodbirləşməsinin sədri olmuş, bir neçə dəfə “İlin müəllimi” müsabiqəsinin qalibi elan edilmişdir.
1992-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. Dekan müavini, dekan, kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 2016-cı ildən LDU-nun tədqiqat işləri və innovasiyalar üzrə prorektoru vəzifəsini icra edir.
1998-ci ildə namizədlik ( fəlsəfə doktorluğu ), 2013-cü ildə doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdir. Filologiya üzrə elmlər doktoru, professordur.
Yədulla Ağazadə 4 monoqrafiyanın, 2 bədii-publisistik kitabın, 1 dərsliyin, 2 dərs vəsaitinin, 6 fənn proqramının, 90-dan artıq elmi, çoxsaylı ədəbi-tənqidi, publisistik məqalələrin müəllifidir. 2006-cı ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
Ailəlidir, 2 oğlu, 3 nəvəsi vardır.


Fil.ü.e.d., prof. Yədulla Ağazadənin

nəşr olunmuş elmi əsərlərinin siyahısı

Nəşrin adı

İşin növü

Nəşr olunduğu jurnal, yer və il

İşin həcmi (səhifə)

Həmmüəllif

1.

“SMOMPK” məcmuəsində Azərbaycan folkloru məsələləri

məqalə

Elmi axtarışlar III toplu, Bakı, 2001

s.39-44

 

2.

XIX əsrdə Qafqazın rusdilli nəşrlərində Azərbaycan folkloru

məqalə

LDU-nun Elmi Xəbərləri. Lənkəran, 2001 N-1

s.9-12

 

3.

Müəllim başlıca sima olaraq qalır

tezis

Azərbaycan Dillər Universiteti, məqalələr, VI

s.163-164

 

4.

Tapşırıqla axmıram...

məqalə

“Şəfəq”, Bakı, 1-2 (23) 2001

s.16-19

 

5.

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında ata-övlad münasibətləri

məqalə

“Məşəl”, Bakı, 2000, N 1-2 (5)

s.18-20

 

6.

Əhməd bəy Ağayevin hekayələrində həyat və ölüm problemləri («KASPİ» Qəzetinin materialları əsasında)

məqalə

Filologiya məsələləri, 2003, N-1

s.50-54

 

7.

Şeyx Zahid rəvayətləri

məqalə

Folklor və etnoqrafiya, 2004, N-2

s.88-94

 

8.

Satirik ədəbiyyatımızın təşəkkülündə Xaqani Şirvaninin rolu və mövqeyi

məqalə

Filologiya məsələləri, Bakı, 2003, №4

s.132-144

 

9.

XIX əsr satirik poeziyamız XX əsr tənqid və ədəbiyyatşünaslığında (20-30-cu illər mərhələsi)

məqalə

Pedaqoji Universitetin  Xəbərləri. Bakı, 2004, 1

s.125-129

 

10.

Baba bəy Şakir və XIX əsr Azərbaycan satirası

məqalə

Pedaqoji Universitetin  Xəbərləri. Bakı, 2004, 2

s.44-51

 

11.

Ədəbiyyatşünaslığımızda satirik poeziya problemi

məqalə

Tədqiqlər. Bakı, 2004, 2

s.292-295

 

12.

Milli ədəbiyyatşünaslığımızda XIX əsr satirik poeziyasının nəzəri dərki problemi

məqalə

Tədqiqlər. Bakı, 2004, 3

s.313-316

 

13.

Nəsiminin satirik şer yaradıcılığı

məqalə

Pedaqoji Universitetin  Xəbərləri. Bakı, 2004, 3

s.232-236

 

14.

Xaqaninin satiraları

məqalə

Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Lənkəran, 2004, 3

s.27-34

 

15.

M.Füzuli Sabirin ən böyük sələfidir

məqalə

Pedaqoji Universitetin  Xəbərləri. Bakı, 2004, 4

s.133-138

 

16.

Abbasqulu ağa Bakıxanov Qüdsinin satirik şeir yaradıcılığı

məqalə

Filologiya məsələləri. Bakı, 2004, №4

s.46-53

 

17.

Müharibə dövrünün satirik poeziyasında Hitler obrazı

məqalə

Pedaqoji Universitetin  Xəbərləri. Bakı, 2005, 1

s.62-66

 

18.

Heyran xanımın ən məşhur qitəsi haqqında

məqalə

Pedaqoji Universitetin  Xəbərləri. Bakı, 2006, 1

s.206-208

 

19.

Abbas ağa Nazir və onun “Molla və Şeytan” satirik mənzuməsi

məqalə

Dil və ədəbiyyat. Bakı, BDU, 2006, 2(56)

s.100-102

 

20.

F.Köçərli irsində poeziyanın tədqiqi məsələləri

məqalə

Elmi axtarışlar AMEA Folklor İnstitutu. Bakı, “Səda”, XXX buraxılışı, 2006

s.69-72

 

21.

Azərbaycan ədəbiyyatında poeziyanın inkişafında həcv yaradıcılığın rolu

məqalə

Filologiya məsələləri. Bakı, 2007, 2

s.247-252

 

22.

Azərbaycan ədəbiyyatında satirik poeziyanın inkişafında təmsil yaradıcılığının rolu

məqalə

Filologiya məsələləri. Bakı, 2007, 3

s.211-215

 

23.

İlham Əliyev-komandası xalq olan prezidentdir

məqalə

LDU, Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2007

s.210-213

 

24.

XIX əsr satirik Azərbaycan şeirində folklor ənənələri

məqalə

Elmi axtarışlar AMEA Folklor İnstitutu. Bakı – “Səda”, XXXII buraxılışı, 2007

s.137-141

 

25.

Azərbaycan satira jurnallarında satirik şeirin inkişafı (1906-1920-ci illər)

məqalə

Dilvə ədəbiyyat. Bakı. BDU, 2007, №3(57)

s.86-88

 

26.

Keçən əsrin 30-60-cı illər nəşrlərində satirik poeziya məsələləri

məqalə

Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, №2

s.485-490

 

27.

“Kirpi” jurnalında satirik şeir məsələləri (1950-1960-cı illər)

məqalə

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2008, №3

s.136-140

 

28.

Keçən əsrin 60-80-ci illər Azərbaycan ədəbiyyatının  satirik poeziyasında mövzu axtarışları

məqalə

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Bakı, 2008, №4

s.103-109

 

29.

Azərbaycan satirik poeziyasının inkişafında Qasım bəy Zakirin rolu və mövqeyi

məqalə

Dil və ədəbiyyat. Bakı, BDU, 2009, №2(68)

s.158-159

 

30.

Сабировский етап в Азербайджанской сатире

tezis

Материалы международной конференции. 2009, т.1.,Шымкент

s.197-198

 

31.

S.Ə Şirvani, Q.Zakir ənənələrinin davamçısı kimi

məqalə

Dil və ədəbiyyat. Bakı, BDU, 2009, 3(69)

s.119-121

 

32.

С.А.Ширвани как продолжателъ традиции Г.Закира

məqalə

Актуалные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 2009, №4

s.135-137

 

33.

Творчество М.А.Сабира как новый етап развития сатирической поезии в Азербайджанской литературе

məqalə

Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2009, №4

s.94-97

 

34.

Рол и позиция Гасым Бека Закира и развитин сатирической поэзии в азербайджанской литературе

məqalə

Объединенный научный журнал. Москва, 2009, №6(224)

s.38-40

 

35.

Сатирическое творчество поетов-лириков Азербайджана конца ХХ века

məqalə

Хабаршы (Вестник) Алматы, 2010, №1-2(125-126)

s.204-207

 

36.

Satirik şeir dövrün, zamanın aynası kimi

məqalə

Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (BSU). Bakı, 2010, №2

s.92-97

 

37.

Maarifçi-realist ədəbiyyatının satirik irs konsepsiyası

məqalə

Azərbaycan Dillər Universiteti. Bakı, 2010, №3

s.208-212

 

38.

Satirik ədəbiyyatın M.F.Axundazadə məktəbi

məqalə

Azərbaycan Dillər Universiteti. Bakı, 2010, №4

s.197-201

 

39.

Ümumtürk ədəbiyyatında XIX əsr Azərbaycan satirik şeiri

məqalə

Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri I Beynəlxalq elmi Konfrans, 2010

s.29-32

 

40.

Satira: tədqiqi və təbliği məsələləri

məqalə

Filologiya məsələləri. Bakı, 2010, №8

s.475-482

 

41.

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında satirik poeziyanın yeri

məqalə

AMEA, Məruzələr, Bakı, 2010, №6

s.146-151

 

42.

XIX əsr Azərbaycan satirik şeiri elmi-bədii düşüncədə

məqalə

Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2010

s.5-9

 

43.

Сатира как художественный, творческий метод

məqalə

Вестник Орловского Государственного Университета, №2(16), 2011

s.163-164

 

44.

M.Ə.Sabirin satirik tipləri

tezis

LDU, Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika. Beynəlxalq elmi konfrans. (23-25 dekabr) 2011

s.67-68

 

45.

Вопросы поэтики в азербайджанской сатирической  поезии

məqalə

Вестник НУУЗ, г. Ташкент, 2011, 4/1

s.65-67

 

46.

Tufanlar önündə möhtəşəmlik

məqalə

Bakı, Azərbaycan Universiteti. Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 9 iyun, 2012-ci il

s.428-430

 

47.

A.Bakıxanov yaradıcılığında Şərq mənəvi dəyərləri

tezis

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu Beynəlxalq elmi simpozium, Bvakı-“Elm”, 2012

s.233-234

 

48.

Satirik poeziyanın dərki məsələləri (1960-1980-ci illər)

məqalə

Filologiya məsələləri, 2012, №8

s.357-361

 

49.

Şeirlərindən görünən şair

məqalə

Astara çiçəkləri, Ədəbi almanax, Gəncə, 2013

s.314-323

 

50.

M.Ə.Sabir irsində məktəb və tərbiyə məsələləri

məqalə

LDU. Elmi xəbərləri, 2015

s.5-11

 

51.

İstiqbal və istiqlal şairi

məqalə

Filologiya məsələləri, 2014, №9

s.200-206

 

52.

M.Ə.Sabir yaradıcılığında milli özünüdərk məsələləri

məqalə

Filologiya məsələləri, 2015, №3

s.261-266

 

53.

Ədəbiyyatımızın dağlar oğlu

məqalə

Filologiya məsələləri, 2016, №9

s.285-290

 

54.

İran istibdad rejimi satira güzgüsündə

məqalə

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: Tədqiqlər, III. Bakı, 2016

s.74-83

 

55.

Elmi-ədəbi-ictimai və fəlsəfi fikir tariximizdə “Füyuzat”ın (1906-1907) rolu

tezis

“Müasir elmin aktual problemləri” Respublika Elmi konfransı, Lənkəran, 2016

s.132-133

 

56.

Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı ilə əlaqədar Lənkəran Dövlət Universitetində görülən işlər

məqalə

Respublika Elmi Konfransı, 23-24 dekabr, LDU, 2016

s.15-19

 

57.

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islam həmrəyliyi və ümumbəşərilik

tezis

Respublika Elmi Konfransı, 5-6 may, LDU, 2017

s.86

 

58.

Azərbaycan folklorunun Lənkəran etnik-regional strukturu və xüsusiyyətləri

məqalə

LDU, Elmi xəbərləri, Humanitar seriyası, 2016

s.3-7

 

59.

Müəllim hazırlığı çoxcəhətli proseslərin tərkib hissəsi kimi

tezis

SDU Respublika konfransı, 2016

s.226-227

 

60.

Azərbaycan və türk xalqlarının möhtəşəm sənət abidəsi

məqalə

LDU Elmi xəbərləri Humanitar seriyası, 2017   

Çapa qəbul edilmişdir

 

MONOQRAFİYA VƏ KİTABLAR

 

61.

Qəhrəmanlığa bərabər ziyalılıq

monoqrafiya

Bakı «Elm», 1999

9, 7 ç.v

 

62.

Həyatı öyrəndiyim illər

elmi-bədii kitab

Bakı, «Nurlan», 2008

s.208

13, ç.v

 

63.

Azərbaycan poeziyasında satira (təşəkkül dövrü və inkişaf  mərhələləri)

monoqrafiya

Elm və təhsil, 2010

8,5 ç.v

 

64.

Müasir Azərbaycan poeziyasında Sabir satira ənənələri

monoqrafiya

Bakı «Elm», 2012

18 ç.v

 

65.

Teymur bəy Bayraməlibəyov və folklor

monoqrafiya

Bakı «Elm və təhsil», 2013

10,7 ç.v

 

66.

Tarixiləşən-əbədiləşən ustad

elmi-bədii kitab

Bakı «Elm və təhsil», 2015

s.356

22.2 ç.v

 

DƏRSLİK VƏ DƏRS VƏSAİTLƏRİ

 

67.

Müasir ədəbi proses və satirik poeziya

dərs vəsaiti

Bakı «Elm və təhsil», 2016

260 s. 16, 25 ç.v.

 

AVTOREFERAT

68.

Teymur bəy Bayraməlibəyovun folklorşünaslıq fəaliyyəti

avtoreferat

Bakı, 1998

29 s.

 

69.

Azərbaycan ədəbiyyatında satirik poeziyanın təşəkkülü və inkişafı

avtoreferat

Bakı, 2013

46 s.

 

PROQRAM VƏ METODİK GÖSTƏRİŞLƏR

 

70.

Ədəbiyyatşünaslığa giriş və ədəbiyyat nəzəriyyəsi fənlərindən seminar məşğələlərin mövzuları

metodik göstəriş

Azərb.T.N.Lənkəran, 1999

23 s.

 

71.

Azərbaycan ədəbi tənqidinin tarixi fənni üzrə seminar məşğələlərin mövzuları

metodik göstəriş

Lənkəran EMŞ, 2001 prot N/16

15 s.

Z.Ələsgərov

72.

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası fənni üzrə seminar məşğələlərinin mövzuları

metodik göstəriş

Lənkəran, 2001, prot N/14

16 s.

Z.Ələsgərov

M.Abbaslı

73.

Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası

proqram

LDU EMŞ, 2002, prot N/11

12 s.

 

74.

Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığı

metodik göstəriş

Lənkəran EMŞ, 2002 prot N/2

28 s.

 

75.

Folklor təcrübəsi

metodik göstəriş

Azərb.T.N, 2006 prot N/29

20 s.

 

76.

Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı

magistr proqramı

LDU EMŞ, 2007, prot N/2

12 s.

 

77.

Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı

magistr proqramı

LDU EMŞ, 2007, prot N/2

9 s.

 

78.

Azərbaycan şifahi xalq poetik yaradıcılığı

proqram

LDU EMŞ, 2007, prot N/2

s.17

 

79.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

proqram (toplu)

LDU EMŞ, 2015, prot N/2

s. 4-27.

 

80.

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

proqram (toplu)

LDU EMŞ, 2015, prot N/2

s. 28-56

 

81.

İfadəli oxudan praktikum

proqram (toplu)

LDU EMŞ, 2015, prot N/2

s.57-69

 

82.

Azərbaycan ədəbiyyatı

İngilis dili proqramı(toplu)

LDU EMŞ, 2015, prot N/2

s. 91-96.

 

83.

Uşaq ədəbiyyatı

proqram

LDU EMŞ, 2015, prot N/2

s.97-105

dos.K.Kazımov

84.

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

proqram

LDU EMŞ, 2015, prot N/4

s.11

dos.A.Əliyev

85.

Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

metodik göstəriş

LDU EMŞ, 2015, prot N/4

23 s.

dos.A.Əliyev

86.

Müasir ədəbi proses və satirik poeziya

proqram

LDU EMŞ, 2016

 s.12

 

 

 

 Ünvanımız: Azərbaycan Respublikası, Az4200, Lənkəran şəhəri, General Həzi Aslanov xiyabanı - 50.

 E-mail: office@lsu.edu.az;      Telefonlar:  (+994) 025 255 25 88,    025 255 10 35;      Faks:   (+994) 025 255 27 86

   
 

     

       

  © Lənkəran Dövlət Universiteti - 2016

Bütün hüquqlar qorunur

Vebadministrator