REDAKSİYA HEYƏTİ

Riyaziyyat və Təbiət elmləri seriyası üzrə:

1.1. Natiq İbrahimov, riyaziyyat elmləri doktoru - baş redaktor; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

1.2. Məmməd Salmanov, biologiya elmləri doktoru, akademik – üzv; (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mikrobiologiya İnstitutu )

1.3. Məhəmməd Mehdiyev, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, akademik – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.4. Elşad Qurbanov, biologiya elmləri doktoru, professor AMEA-nın müxbir üzvü – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.5. Tofiq Məmmədov, biologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü – üzv; (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dendrologiya İnstitutu)

1.6. Rauf Qardaşov, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü – üzv; (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu)

1.7. Nihan Əliyev, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.8. Hidayət Hüseynov, riyaziyyat elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.9. Kamil Mənsimov, riyaziyyat elmləri doktoru, professor – üzv; (AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu)

1.10. Natiq Əhmədov, riyaziyyat elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)

1.11. Əbdülsəid Əzizov, kimya elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.12. Məhəmmədəli Ramazanov, fizika elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.13. Yusif Qasımov, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Universiteti)

1.14. Çingiz İsmayılov, coğrafiya elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.15. Zaur Hümbətov, biologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti)

1.16. Ələkbər Əliyev, texnika elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.17. Mikayıl Məhərrəmov, texnika elmləri doktoru – üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

1.18. Rafiq Tağıyev, riyaziyyat elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.19. Əbülfət Pələngov, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

1.20. Qabil Yaqub, professor (Türkiyə) – üzv; (Kafkas Üniversitesi)

1.21. Xanlar Reşidoğlu, professor (Türkiyə) – üzv; (Mersin Universiteti)

1.22. Feodr Vasilyev, professor (Rusiya) – üzv; (Moskva Dövlət Universiteti)

1.23. Karaxan Mirzoev, professor (Rusiya) – üzv; (M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti)

1.24. Mixail Kozlov, professor (Rusiya) – üzv; (Zoologiya İnstitutu, Sankt Peterburq)

1.25. Elvin Əliyev, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Lənkəran Dövlət Universitetinin Elm şöbəsinin müdiri – üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

1.26. Ramiz Şəmmədov, biologiya elmləri namizədi, dosent – məsul katib. (Lənkəran Dövlət Universiteti)

Humanitar elmlər seriyası üzrə:

1.27. Telman İmanov, iqtisad elmləri doktoru – baş redaktor; (Lənkəran Dövlət Universiteti )

1.28. Bəxtiyar Əliyev, psixologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.29. Musa Qasımlı, tarix elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü – üzv; (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Qafqazşünaslıq İnstitutu)

1.30. Ədalət Muradov, iqtisad elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti)

1.31. Cəfər Cəfərov, tarix elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

1.32. Məsud Məmmədov, filologiya elmləri doktoru, professor - üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

1.33. Arif Məmmədov, tarix elmləri doktoru, professor – üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti)

1.34. Yədulla Ağazadə, filologiya elmləri doktoru – üzv; (Lənkəran Dövlət Universiteti )

1.35. Əfqan Abdullayev, filologiya elmləri doktoru, professor– üzv; (Azərbaycan Dillər Universiteti)

1.36. Hikmət Əlizadə, pedaqoji elmlər doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.37. Anar İskəndərov, tarix elmləri doktoru, professor – üzv; (Bakı Dövlət Universiteti)

1.38. İslam Qəribli, filologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu)

1.39. Rafail Əhmədli, fəlsəfə elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya komissiyası)

1.40. Məhərrəm Qasımlı, filologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu)

1.41. Sifaris Səbzəliyev, iqtisad elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti )

1.42. Aydın Abıyev, filologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu)

1.43. Fikrət Rzayev, filologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti)

1.44. İlham Tahirov, filologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu)

1.45. Abid Tahirli, filologiya elmləri doktoru, professor – üzv; (AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu)

1.46. Lyudumilla Qorobets, professor (Rusiya) – üzv; (Armavir Dövlət Pedaqoji Universiteti)

1.47. Ali Kafkasiyalı, professor (Türkiyə) – üzv; (Atatürk Universiteti)

1.48. Zinaida Nikitenko, professor (Rusiya) – üzv; (Moskva Dövlət Pedaqoji Universiteti)

1.49. Vidadi Orucov, pedaqogika elmləri doktoru – üzv; (Bakı Dövlət Sosial-İqtisadi Kolleci)

1.50. Akif Quliyev, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – üzv; (Azərbaycan Dillər Universiteti)

1.51. Kamran Kazımov, filologiya elmləri namizədi, dosent – məsul katib. (Lənkəran Dövlət Universiteti)

EDITORIAL BOARD

On the series of Mathematics and Natural sciences:

1.1. Doctor of Mathematical Sciences Natig Ibrahimov - editor-in-chief; (Lankaran State University)

1.2. Doctor of Biological Sciences, academician Mammad Salmanov – a member; (ANAS Institute of Microbiology )

1.3. Doctor of Physical and Mathematical Sciences, academician Mahammad Mehdiyev – a member; (Baku State University)

1.4. Doctor of Biological Sciences, professor, a corresponding member of ANAS Elshad Gurbanov – a member; (Baku State University)

1.5. Doctor of Biological Sciences, professor, a corresponding member of ANAS Tofig Mammadov – a member; (ANAS Institute of Dendrology)

1.6. Doctor of Physical and Mathematical Sciences, professor, a corresponding member of ANAS Rauf Gardashov – a member; (ANAS Institute of Geography named after academician Hasan Aliyev)

1.7. Doctor of Physical and Mathematical Sciences, professor Nihan Aliyev – a member; (Baku State University)

1.8. Doctor of Mathematical Sciences, professor Hidayat Huseynov - a member; (Baku State University)

1.9. Doctor of Mathematical Sciences, professor Kamil Mansimov - a member; (ANAS Institute of Control Systems)

1.10. Doctor of Mathematical Sciences, professor Natig Ahmadov – a member; (Azerbaijan State University of Economics)

1.11. Doctor of Chemical Sciences, propfessor Abdulsaid Azizov – a member; (Baku State University)

1.12. Doctor of Physical Sciences, professor Mahammadali Ramazanov - a member; (Baku State University)

1.13. Doctor of Physical and Mathematical Sciences, professor Yusif Gasimov – a member; (Azerbaijan University)

1.14. Doctor of Geographical Sciences, professor Chingiz Ismayilov - a member; (Baku State University)

1.15. Doctor of Biological Sciences, professor Zaur Humbatov - a member; (Azerbaijan State Agricultural University)

1.16. Doctor of Technical Sciences, professor Alakbar Aliyev - a member; (Baku State University)

1.17. Doctor of Technical Sciences Mikayil Maharramov – a member; (Lankaran State University)

1.18. Doctor of Mathematical Sciences, professor Rafig Tagiyev - a member; (Baku State University)

1.19. Doctor of Pedagogical Sciences, professor Abulfat Palangov – a member; (Azerbaijan State Pedagogical University)

1.20. Professor Gabil Yagub (Turkey) – a member; (Kafkas University)

1.21. Professor Khanlar Reshidoghlu Mamedov (Turkey) – a member; (Mersin University)

1.22. Professor Fedor Vasilyev (Russia) – a member; (Moscow State University)

1.23. Professor Karakhan Mirzoev (Russia) – a member; (Moscow State University named after M.V.Lomonosov)

1.24. Professor Mikhail Kozlov (Russia) – a member (Institute of Zoology, Saint Petersburg)

1.25. Doctor of Philosophy in Biology, director of Science Department Elvin Aliyev – a member; (Lankaran State University)

1.26. Candidate of Biological Sciences, associate professor Ramiz Shammadov - executive Secretary; (Lankaran State University)

On the series of Humanities:

1.27. Doctor of Economic Sciences Telman Imanov - editor-in-chief; (Lankaran State University)

1.28. Doctor of Psychology, a corresponding member of ANAS, professor Bakhtiyar Aliyev – a member; (Baku State University)

1.29. Doctor of Historical Sciences, a corresponding member of ANAS, professor Musa Gasimli – a member; (ANAS Institute of the Caucasian Studies)

1.30. Doctor of Economic Sciences, professor Adalat Muradov - a member; (Azerbaijan State University of Economics)

1.31. Doctor of Historical Sciences, professor Jafar Jafarov - a member; (Azerbaijan State Pedagogical University)

1.32. Doctor of Philology, professor Masud Mammadov - a member; (Lankaran State University)

1.33. Doctor of Historical Sciences, professor Arif Mammadov - a member; (Lankaran State University)

1.34. Doctor of Philology Yadulla Aghazade - a member; (Lankaran State University)

1.35. Doctor of Philology, professor Afgan Abdullayev - a member; (Azerbaijan University of Languages)

1.36. Doctor of Pedagogical Sciences, professor Hikmat Alizade - a member; (Baku State University)

1.37. Doctor of Historical Sciences, professor Anar Isgandarov - a member; (Baku State University)

1.38. Doctor of Philology, professor Islam Garibli - a member; (ANAS Institute of Literature named after Nizami Ganjavi)

1.39. Doctor of Philosophical Sciences, professor Rafail Ahmadli - a member; (Supreme Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan)

1.40. Doctor of Philology, professor Maharram Gasimli – a member; (ANAS Institute of Literature named after Nizami Ganjavi)

1.41. Doctor of Economic Sciences, professor Sifariz Sabzaliyev – a member; (Azerbaijan State University of Economics)

1.42. Doctor of Philology, professor Aydin Abiyev – a member; (ANAS Institute of Oriental Studies named after academician Ziya Bunyadov)

1.43. Doctor of Philology, professor Fikrat Rzayev - a member; (Azerbaijan State Pedagogical University)

1.44. Doctor of Philology, professor Ilham Tahirov - a member; (ANAS Institute of Linguistics named after Nasimi)

1.45. Doctor of Philology, professor Abid Tahirli – a member; (ANAS Institute of Literature named after Nizami Ganjavi)

1.46. Professor Lyudmilla Gorobets (Russia) – a member; (Armavir State Pedagogical University)

1.47. Professor Ali Kafkasyali (Turkey) – a member; (Ataturk University)

1.48. Professor Zinaida Nikitenko (Russia) – a member; (Moscow State Pedagogical University)

1.49. Doctor of Pedagogical Sciences Vidadi Orujov – a member; (Baku State Social Economy College)

1.50. Doctor of Philosophy in Psychology, associate professor Akif Guliyev – a member; (Azerbaijan University of Languages)

1.51. Candidate of Philology , associate professor Kamran Kazimov - executive Secretary; (Lankaran State University)

«Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri» Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının reyestrinə daxil edilmişdir və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınmışdır (3441).

«Scientific News of Lankaran State University» has been recorded into the registry of High Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan and registered with the Ministry of Justice (3441).


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd