“Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrası haqqında məlumat

Universitetdə aparılan struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar 2020-ci ildən yeni adla fəaliyyət göstərən “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət fənləri” kafedrasının əsası 1992-ci ildə qoyulmuşdur. “Pedaqogika və psixologiya” adı ilə fəaliyyətə başlayan kafedraya 1997-ci ilədək ped.e.d., professor Rəfiqə Mustafayeva, 1997-2006-cı illərdə ped.e.d., professor Əjdər Ağayev rəhbərlik etmişlər. Kafedranın təşəkkülü və inkişafında, elmi potensialının formalaşmasında onların xidmətləri əvəzsizdir.

2006-cı ildən pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əliyev Afiq Xanoğlan oğlu kafedra müdiri vəzifəsini icra etmiş, 2017-ci il sentyabr ayından müsabiqə yolu ilə kafedra müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Kafedra 2011-ci ildə “Fiziki tərbiyə və mülki müdafiə” kafedrası ilə birləşdirilərək 2014-cü ilədək “Pedaqogika-psixologiya və fiziki tərbiyə” kafedrası adı altında fəaliyyət göstərmişdir. 2014-cü ildə yenidən “Pedaqogika və psixologiya” kafedrası adlanan kafedra 2016-cı ildən “Humanitar fənlər” kafedrası adlandırılmışdır. 2020 ci ildən etibarən “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət fənləri” kafedrası adı altında fəaliyyət göstərir.

Kafedranın fəaliyyəti dövründə professorlar – Rəfiqə Mustafayeva, Əjdər Ağayev, Kərim Kərimov, Hikmət Əlizadə, Səməd Qasımov, İsfəndiyar Novruzlu, Ramiz Zöhrabov, Ləman Atakişiyevanın; dosentlər – Şikar Hüseynov, Sevda Tağıyeva, Tariyel Məmmədov, Rəsul Abdulov, Yusif Həbibov və digər əməkdaşların Lənkəran Dövlət Universitetində yüksək ixtisaslı elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasında böyük xidmətləri olmuşdur.

Hal-hazırda “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət fənləri” kafedrasında 21 əməkdaş çalışır. Onlardan 1 nəfəri elmlər doktoru, professor; 6 nəfəri fəlsəfə doktoru, dosent, 6 nəfəri baş müəllim, 8 nəfəri isə müəllimdir. Kafedranın əməkdaşları elmi-pedaqoji kadr hazırlığında fəal iştirak edirlər. Elmi-tədqiqat planına əsasən kafedrada Pedaqogika, Psixologiya və Mədəniyyətşünaslıq istiqamətlərində ”Təhsilin və pedaqogikanın ümumi məsələləri”, “Psixologiyanın ümumi məsələləri” və “Etnomədəni əlaqələrin elmi-nəzəri məsələləri” mövzuları üzrə sistemli elmi-tədqiqat işləri aparılır.

Kafedranın fəaliyyəti dövründə əməkdaşlar tərəfindən 15 monoqrafiya, 8 dərslik, 25 dərs vəsaiti, 12 metodik vəsait, çoxlu sayda proqram, elmi məqalə və tezislər çap olunmuşdur. Kafedrada tədris olunan fənlər üzrə proqramlar təhsilin məzmununa uyğun olaraq müasir dövrün tələbləri səviyyəsində yeniləşdirilmişdir.

Kafedra üzrə bakalavriat səviyyəsi üzrə –Təhsildə sosial-psixoloji xidmət, Təsviri incəsənət müəllimliyi, Musiqi müəllimliyi və Sosial iş ixtisasları;

Magistratura səviyyəsi üzrə –Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq ixtisaslaşması;

Doktorantura səviyyəsi üzrə –Sosial pedaqogika, Təhsilin təşkili və planlaşdırılması, Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) və Ümumi psixologiya ixtisasları üzrə kadr hazırlığı işləri yerinə yetirilir.

Kafedranın əməkdaşları elmi-pedaqoji kadr hazırlığında fəal iştirak edirlər.

Kafedranın fəaliyyəti müddətində 70-dək magistr dissertasiya işləri yerinə yetirilmiş və müdafiə olunmuş, 3 nəfər fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Hazırda kafedrada magistratura səviyyəsində I tədris ilində 10 nəfər, II tədris ilində 7 nəfər magistr dissertasiya işlərinə, 4 nəfər doktoranta, 1 nəfər dissertanta elmi rəhbərlik işləri həyata keçirilir. Kafedra əməkdaşlarından 2 nəfər – dosent Afiq Əliyev və dosent Zaur Məmmədov elmlər doktoru proqramı üzrə elmi fəaliyyətlərini davam etdirirlər.

Kafedranın BDU, ADPU, ADU, SDU, GDU, BQU, UNES və Respublikamızın digər ali məktəbləri ilə həm tədris-pedaqoji, həm də elmi-tədqiqat sahələri üzrə əməkdaşlıq əlaqələri vardır.

Kafedra üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) siyahısı

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

050118 - Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

050113 - Musiqi müəllimliyi

050119 - Təsviri incəsənət müəllimliyi

050813 – Sosial iş

Magistratura səviyyəsi üzrə:

060119-Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

Doktorantura səviyyəsi üzrə:

5801.01-Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)

5802.01-Təhsilin təşkili və planlaşdırılması

5808.01-Sosial pedaqogika

6107.01-Ümumi psixologiya

Əsas dərslərin siyahısı

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1. Pedaqogika

2. Ümumi pedaqogika

3. Sosial pedaqogika

4. Təhsil sistemi və layihələrin idarə edilməsi

5. İnklüziv təhsil

6. Psixopedaqogika

7. Psixologiya

8. Sosial psixologiya

9. Uşaq psixologiyası

10. İnkişaf və yaş psixologiyası

11. Pedaqoji psixologiya

12. Klinik psixologiya

13. İdarəetmə psixologiyası

14. Psixologiyanın əsasları

15. Etnopsixologiya

16. Psixodiaqnostika və psixokonsultasiya

17. Psixoanaliz

18. Eksperimental psixologiya

19. Psixologiyanın tədrisi metodikası

20. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət və psixoloji praktikum

21. Psixi sağlamlıq

22. Defektolog.və loqopediyanın əsasl.

23. Rəsm-1

24. Rəsm-2

25. Rəsm-3

26. Rəsm-4

27. Rəngkarlıq-1

28. Rəngkarlıq-2

29. Rəngkarlıq-3

30. Rəngkarlıq-4

31. Perspektiva

32. Dekorativ tətbiqi sənət

33. Azərbaycan incəsənəti

34. Təsviri incəsənətin tədrisi metodikası

36. İbtidai sinifdə təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

37. Muzeydə turizm işi

38. Əsas musiqi aləti-1

39. Əsas musiqi aləti-2

40. Xor sinfi - 1

41. Xor sinfi - 2

42. Xor sinfi - 3

43. Solfecio

44. Musiqi nəzəriyyəsi

45. Musiqi və onun tədrisi metodikası

46. Xarici musiqi tarixi -1

47. Dirijorluq -1

48. S/f.Məktəbdə sosial peadaqoji işin əsasları

50. S/f. Ümumtəhsil kurikulum.əsasları

51. S/f. Psixoloji maarifləndirmə və psixoprofilaktika

52. S/f. Ailə psixologiyası

53. S/f. Yaş və pedaqoji psixologiya

54. S/f. İstedadlı uşaqların psixologiyası

55. S/f. Psixologiya tarixi

56. S/f. Fərdlər, qruplar və ailələrlə sosial iş təcrübəsi

57. S/f. Multikulturalizmə giriş

59. S/f. Azərbaycanda xalçaçılıq sənəti

60. S/f. Dizayn

61. S/f. Texniki və bədii konstruksiyalar

62. S/f. Dekorativ rəngkarlıq

63. S/f. Təsviri incəsənət tarixi

65. S/f. Musiqi ədəbiyyatının tədrisi metodikası

66. S/f. Əsəri üzdən (notdan) ifa

Magistratura səviyyəsi üzrə:

1. Ali məktəb pedaqogikası

2. Psixologiya

3. Pedaqogikanın tarixi və metodologiyası

4. Qiymətləndirmə və monitorinq

5. Pedaqogikanın müas problemləri

6. Ümumtəhsil sistemində yeni qiymətləndirmə mexanizmləri

7. Məktəbdaxili qiymətləndirmə

8. Təhsildə keyfiyyətin idarə olunması

9. Təhsil sisteminin idarə olunması

10. İbtidai təhsil pedaqogikasının tarixi və metodologiyası

11. İbtidai təhsil pedaqogikasının müasir problemləri

12. Tərbiyə işinin metodikası

13. AMTMOF. Məktəbşünaslığın pedaqoji əsasları

15. S/f. Sosial pedaqogika

16. S/f. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi

17. S/f. Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinqin pedaqoji əsasları

Kafedra müdiri haqqında.

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əliyev Afiq Xanoğlan oğlu

1958-ci ildə anadan olub. 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnistitutunun (Bədən Tərbiyə və İdman Akademiyası) Pedaqoji fakültəsini Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1991–1996-cı illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun dissertantı olmuşdur. 1996-cı ildə “Yuxarı sinif şagirdlərində vətəndaşlıq ləyaqəti tərbiyəsi üzrə işin təşkili yolları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək “Pedaqogikanın nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisası üzrə pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə, 2006-cı ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

Dos.A.X.Əliyev müxtəlif illərdə Füzuli rayonunda kənd orta məktəbində sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər üzrə təşkilatçı müavin, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifələrində, M.Ə.Sabir adına Bakı Pedaqoji Texnikumunda pedaqogika müəllimi işləmişdir. Eyni zamanda 1997-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında Pedaqogika üzrə baş müəllim və kafedra müdirinin köməkçisi kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Dos. A.X.Əliyev 2006-cı il oktyabr ayından “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının, 2016-cı il sentyabr ayından etibarən “Humanitar fənlər” kafedrasının müdiri vəzifəsini icra etmiş, 2016-ci il sentyabr ayında həmin kafedranın müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2017-ci il iyul ayında müsabiqə yolu ilə “Humanitar fənlər” kafedrasının, 2022-ci il dekabr ayında isə “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. Hazırda “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasının müdiri vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirir. Müxtəlif illərdə Universitetin Elmi Şurasının üzvü, Elmi-metodik şurasının katibi, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri olmuşdur. Hazırda Universitetin Elmi Şurasının, Elmi və Tədris Metodik Şurasının üzvüdur.

Dos. A.X.Əliyev Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (5804.01- ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisası) elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantıdır. Kafedrada Pedaqogika istiqaməti üzrə elmi-tədqiqat işlərini davam etdirir, 2 kitab, 4 metodik vəsait, 10 proqramın, 70-dən artıq elmi məqalə və tezisin müəllifi və Əjdər Ağayev. Seçilmiş pedaqoji əsərlər. 2 cilddə. I cildinin tərtibçisidir. LDU-da, həmçinin digər ali məktəblərdə keçirilən Respublika və Beynəlxalq səviyyəli konfranslarda məruzələrlə çıxış etmişdir.

A.Əliyev 2000-2014-cü illərdə müxtəlif proqramlar dairəsində keçirilən təlim kursları və treninqlərdə fəal iştirakına görə Sertifikatlarla, 2018-ci ildə elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə universitet rəhbərliyi tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin 18 noyabr 2022-ci il tarixli əmri ilə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” doş nişanı ilə təltif edilmişdir.

E-mail: qi.afiq1958@gmail.com

Kafedrada fəaliyyət göstərən professor-müəllim heyəti

Pedaqogika elmləri doktoru, professor Vidadi Ömər oğlu Orucov

1956-cı ildə anadan olub. 1982-ci ildə ADU-nin Fizika fakültəsini bitirmişdir.1998-ci ildə namizədlik dissertasiyası işini müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. O əvvəllər Bakıda N izami rayonunda “Bilik” Cəmiyyətinin məsul katibi işləmişdir.1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Ali və Orta İxtisas Təhsili idarəsində mütəxəssis vəzifəsində çalışmışdır.1997-ci ildən Bakı Sənaye-Pedaqoji Texnikumunun direktoru vəzifəsində çalışıb. 2016-cı ildən Bakı Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecinin direktorudur. 2014-cü ildə “Azərbaycanda fizikanın tədrisi metodikasının inkişafı: əsas istiqamətlər, metodlar, aktual problemlər” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək (Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası, fizikanın tədrisi metodikası) Pedaqogika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında dissertant və doktorantların elmi rəhbəridir. V.Orucov 2 monoqrafiya, 2 dərs vəsaiti, 1 metodik göstərişin müəllifidir, 70-dən artıq elmi məqaləsi respublikamızın və xarici ölkələrin elmi nəşrlərində dərc olunmuşdur.

E-mail: vidadi_orucov@mail.ru

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bəşirov Vidadi Paşa oğlu

1951-ci ildə anadan olub. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (ADPU) Coğrafiya fakültəsini bitirmişdir. 1982-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun “Pedaqogika tarixi” ixtisası üzrə əyani aspiranturasına daxil olub. 1985-ci ildə namizədlik dissertasiyasını bitirərək həmin institutda elmi işçi vəzifəsinə götürülmüşdür. 1989-cu ildə “XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan pedaqoji fikrinin inkişafına rus mütərəqqi ideyaların təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 1985-1999-cu illərdə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda elmi işçi, kiçik elmi işçi, baş elmi işçi və böyük elmi işçi vəzifələrində işləyib. 1990-cı ildə baş elmi işçi (dosent) vəzifəsinə seçilib.V. Bəşirov 1999-cu ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Dillər Universitetinin Pedaqogika kafedrasında dosent vəzifəsinə seçilmişdir. 2 monoqrafiya, 3 proqram, 4 metodik vəsaitin müəllifi, 2 kitabın tərtibçisidir. 100-dən artıq elmi məqaləsi və tezisi respublikamızın və xarici ölkələrin elmi nəşrlərində dərc olunmuşdur.

E-mail: vidadi.besirov@mail.ru

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zaur İbrahimxəlil oğlu Məmmədov

1982-ci il noybarın 9-da Lənkəran şəhərində anadan olub, 1988-1999-cu illərdə Lənkəran şəhərindəki 7 saylı orta məktəbdə oxumuşdur. 2000-2004-cü illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində “Tarix və ictimaiyyət” ixtisası üzrə bakalavr, 2006-2008-ci illərdə Tarix ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır. 2008-ci ildə magistraturanı fərqlənmə ilə bitirərək elə həmin il “Vətən tarixi” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olunmuş, 26 sentyabr 2015-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində “Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Cümhuriyyəti ilə mədəni əlaqələri (2003-2010-cu illər)” mövzusunda dissertasiya işini uğurla müdafiə etmişdir. 2018-ci il ildən BDU-nun elmlər doktoru proqramının, “Beynəlxalq münasibətlər tarixi” ixtisası üzrə dissertantıdır və “Azərbaycan Respublikasının YUNESKO ilə əməkdaşlığı” adlı doktorluq işi üzərində çalışır. İndiyə qədər 50-dən artıq elmi-metodik işi, 2 dərs vəsaiti, “Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Cümhuriyyəti ilə mədəni əməkdaşlığı (2003-2010-cu illər)” adlı monoqrafiyası nəşr olunmuşdur. Əsasən Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini araşdırır. Türkiyə Cümhuriyyətində keçirilən “İnsan və toplum bilimləri” beynəlxalq konfransında bölmə rəhbəri kimi iştirak edib, Mübadilə proqramları çərçivəsində Türkiyə Cümhuriyyətinin Sinop, Kafkas Universitetlərində bakalavr və magistr tələbələrə dərs demişdir.

LDU-da Elmi katib, Elm və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin, daha sonra Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri işləmiş, hal-hazırda Tarix-coğrafiya və incəsənət fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləyir, Universitet Elmi Şurasının üzvüdür.

E-mail: mammadovzaur@mail.ru

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cəfərov Sahil Nizam oğlu

22 mart 1977-ci ildə Lənkəran rayonu Ləj kəndində anadan olub.1994-cü ildə Ləj kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1999-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Bakalavriat səviyyəsini, 2001-ci ildə isə Magistratura səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.2002-ci ildən 2003-cü ilə qədər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuş və xidmətdə fərqləndiyinə görə Baş çavuş hərbi rütbəsinə layiq görülmüşdür .2003-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetində “Humanitar fənlər” kafedrasında muəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2005-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri sırasına daxil olmuşdur. 2006-2008- ci illər Lənkəran Dövlət Universitetinin Humanitar və pedaqoji elmlər fakultəsində dekan müavini vəzifəsində işləmişdir. 2012-ci ildə ‘‘Kiçik yaşlı məktəblilərlə aparılan sosial pedaqoji işin təşkili yolları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edib ‘‘Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru” elmi adını almışdır. 2016-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetində “Tədrisin təşkili və əlavə təhsil bölməsi”-nin rəhbəri vəzifəsində işləmişdir.2016-cı il sentyabr ayının 15-dən etibarən Lənkəran Dövlət Universitetində “Humanitar fənlər” kafedrasında 1,0 ştat müəllim vəzifəsində işləmiş, 2016-cı il ilin noyabr ayında müsabiqə ilə “Humanitar fənlər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. Hal hazırda Lənkəran Dövlət Universitetində “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında 1,0 ştat baş müəllim vəzifəsində işləyir. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Cəfərov Sahil Nizam oğlu Respublikamızda və xarici ölkələrdə nəşr olunmuş 40-dan artıq elmi məqalə və tezisin, 2 fənn proqramının və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

E-mail: ceferovsahil610@gmail.com

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Verdiyeva Ləman Əşrəf qızı

1974-cü ildə anadan olub. 1997 ci ildə H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun bakalavriat, 2003 cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2005-2010 cu illərdə AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun dissertantı olmuşdur. 2010 cu ildə “A. Bakıxanovun yaradıcılığında sosial-psixoloji aspektlərin təhlili” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək “Sosial psixologiya” ixtisası üzrə Ph.D (Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru) alimlik dərəcəsi, 2020 ci ildə isə dosent elmi adı almışdır. Xəzər Universitetinin Psixologiya Departamentinin dosenti olmuşdur. Hazırda AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantıdır, “Hərbi qulluqçularda yaranmış müharibə travmalarının sosial-psixoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda yazdığı doktorluq dissertasiyası müdafiəyə hazırlanır.

Dosent L.Ə.Verdiyeva əmək fəaliyyətinə başladığı ilk illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Tədris şöbəsində metodist, Tədris şöbəsinin müdiri, Tələbə şöbəsinin müdiri və s. vəzifələrdə çalışmışdır. Psixologiya kafedrasının 0,5 ştat vahidi baş müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyində və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində praktik psixoloq kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır.

Dosent L.Verdiyeva 2 dərs vəsaitinin, 1 metodik vəsaitin, 1 monoqrafiyanın, 5 fənn proqramının, 35 adda müxtəlif elmi jurnallarda dərc olunmuş elmi-metodik məqalənin müəllifidir. 2022/23-cü tədris ilindən Lənkaran Dövlət Universitetində “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasının dosentidir.

E-mail: leman.verdiyeva@mail.com

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qasımova Afaq Qasım qızı

16 may 1961-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1983-cü ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (GDU) Tarix müəllimliyi ixtisasını bitirmişdir. 2005-ci ildə pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə, 2008-ci ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

Dos. A.Q.Qasımova müxtəlif illərdə Gəncə şəhərində N.Gəncəvi adına Pedaqoji Texnikumda (Humanitar Kollec), Q.Hüseynli adına Musiqi Texnikumunda müəllim, Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında dosent, kafedra müdiri, Azərbaycan tarixi fakültəsində dekan müavini, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında Tədris işləri üzrə direktor müavini, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialında direktor, Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan tarixi və ictimai əsaslar kafedrasının dosenti, Goranboy rayon Təhsil Şöbəsində metodist vəzifələrində işləmişdir. A.Qasımova 2011-ci ildə “Ali və orta ixtisas təhsilinin nəzəri problemləri şöbəsinə təhkim olunmaqla, elmlər doktoru proqramı” üzrə doktoranturaya qəbul olunmuşdur. 2022/23-cü tədris ilinin II semestrindən Lənkaran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında dosent vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

Yüzdən artıq elmi məqalənin, 4 metodiki tövsiyənin, 4 dərs vəsaitinin müəllifidir. Elmi məqalələri həm ölkə daxilində, həm də xarici dövlətlərin – Qırğızıstan Respublikasının, Qazaxıstan Respublikasının, Rusiya Federasiyası və Avstraliyanın tanınmış elmi nəşrlərində dərc olunmuşdur.

Dos. A.Qasımova Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 8 dekabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə Fəxri Fərmanla, eyni zamanda fəaliyyəti dövründə şəhər və müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müxtəlif Fəxri fərman və diplomlarla təltif edilmişdir.

E-mail: afaq.qasimova.1961@gmail.com

Baş müəllim Cəfərova Nahidə İbrahim qızı

05.01.1974-cü ildə anadan olub. 1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Psixologiya ixtisasını bitirmişdir. 1996-1998-ci illərdə Masallı rayonu Qodman kənd orta məktəbində psixoloq vəzifəsində işləmişdir. 1998-ci ildən etibarən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Humanitar fənlər” kaferdrasında müəllim, sonradan isə baş müəllim vəzifəsində çalışır. Azərbaycan Təhsil İnstitutunun "Psixologiya və yaş fiziologiyası" şöbəsinin dissertantıdır. 1 proqram, 1 metodik vəsait, 40-dan artıq elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

LDU-da və digər ali məktəblərdə keçirilən Respublika və Beynəlxalq səviyyəli konfranslarda məruzələrlə çıxış etmiş və sertfikatlarla təltif olunmuşdur.

2014-cü ildə Xəzər Universitetində Tempus layihəsi üzrə keçirilən "Ali məktəblərdə inkluziv təhsilin təşkili" adlı seminarda iştirak etmişdir.

2022-ci ildən Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsi nəzdində ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru və praktik psixoloq vəzifələrinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi üçün yaradılan komissiyaların üzvüdür.

2022-ci ildə ARTİ və RİİB-in təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən "Genderə həssas məktəblərin təşviqi" layihəsi üzrə təlimlərdə müdavim olmuş və təlimçi kimi fəaliyyət göstərir.

E-mail: nahide.ceferova@gmail.com

Baş müəllim Məmmədova Südabə Məmməd qızı

10 iyul 1960-cı ildə Ağdam rayonunun Kosalı kəndində anadan olub. 1979 -1984-cü illər ərzində, M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı institutunda (indiki BSU) “Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi” və “Pedaqogika” ixtisasları üzrə təhsil almışdır. 2005-2006-ci illərdə “Bakı Müəllimlərin İxtisasartırma və İxtisasdəyişmə” institutunda “Psixologiya və sosiologiya “ixtisası üzrə 1 illik kursu bitirmişdir. BSU-nun dissertantıdır. 2014- cü ildən YAP-ın üzvüdür. 20-dən artıq elmi məqalə və konfrans materialının müəllifidir. Pedaqoji fəaliyyətinin 14 ilini Sumqayıt Dövlət Universitetində “Əcnəbi Tələbələr Şöbəsinin” müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində 0,5 ştat, 2020 ilin fevral ayından 1,0 ştat baş müəllim vəzifəsində pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

E-mail:s.mammad1007@gmail.com

Baş müəllim Mehrəliyev Şahin Bəylər oğlu

1975-ci ildə Astara rayonunda anadan olub. 1992-ci ildə Türkiyənin Marmara universitetinin Biologiya müəllimliyi fakultəsinə daxil olmuş, 1994-cü ildə Bakı şəhərində N.Tusi adına ADPU-nin biologiya fakultəsində təhsilini davam etdirmiş, 1998-ci ildə həmin universitetin bakalavr səviyyəsini, 2000-ci ildə “Ümumi psixologiya” ixtisaslaşması üzrə magistratura səviyyəsini bitirmişdir. 2001-ci ildə Binəqədi rayonunun 126 saylı orta məktəbində praktik psixoloq kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2004-cü ildə Bakı Pedoqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidən hazırlanma İnstitutunun mühazirəçilər qrupunda psixologiya kursu üzrə məşğələlər aparmışdır. 2004-cü ildə Bakı şəhəri üzrə müxtəlif məktəb və uşaq bağçalarında praktik psixologiya ilə bağlı seminarlar keçirmişdir. 2005-2017-ci illərdə Astara rayon Vaqo kənd tam orta məktəbində praktik psixoloq, eyni zamanda 2016-cı ildən etibarən Loqos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Lənkəran filialında böyüklər üzrə baş psixoloq vəzifəsində işləmişdir. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Humanitar fənlər” kafedrasında müəllim vəzifəsinə qəbul edilmiş, 2021-ci il sentyabr ayında Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət fənləri” kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə keçirilmişdir.

Ş.Mehrəliyev “Sosial pedaqogika” ixtisası üzrə Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantıdır. Kafedrada Psixologiya istiqaməti üzrə elmi-tədqiqat işi aparır. 1993-2015-ci illərdə Ankara və Bakı şəhərlərində müxtəlif proqramlar dairəsində keçirilən təlim kursları və treninqlərdə fəal iştirakına görə Sertifikatlarla təltif olunmuşdur. İKT İntel Mədəd kursu 2009, Kurikulum Unikal-1 MMC kursu 2015, İTE Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar kursu 2019 iştirak edib sertifikatlar almışdır.

2020-ci ildən dövlət əhəmiyyətli kadrların seçilməsi üzrə “Yüksəliş” müsabiqəsinin ekspertidir. 3 monoqrafiya (kitab), 20-dən artıq məqalə və tezisin müəllifidir.

E-mail: shahin_75@ mail.ru

Baş müəllim Mahmudova İradə Rasim qızı

20 oktyabr 1962-ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1978 ci-ildə A.Zeynallı adına Musiqi texnikumuna daxil olmuşdur. 1982-ildə həmin texnikumu bitirmiş və ADPU-nun musiqi fakültəsinə daxil olmuşdur. 1986-cı ildən 2020-ci ilədək Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin musiqi şöbəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2020-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasına müəllim vəzifəsinə qəbul edilmiş, 2021-ci il noyabr ayında həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsinə keçirilmişdir.

E-mail: mahmudovairade042@gmail.com

Baş müəllim Əsədli Adil Beytulla oğlu

1954-cü il iyulun 21-də Lənkəranda anadan olub. 1974-1980-ci illərdə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1993-cü ildə Lənkəranda fərdi sərgisi açılan Adil Əsədli, elə həmin il Rəssamlar İttifaqının fəxri fərmanına layiq görülür. 40 ilə yaxındır ki, böyük sənət uğurları qazanmışdır. Bakıda və Lənkəranda 8 fərdi sərgisi təşkil olunub, əsərləri 18 xarici ölkədə müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilib. 2019-cu ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim” kafedrasında, 2020-ci ildən isə “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır. Adil Əsədlinin 800-dən çox rəngkarlıq və 100-dən artıq qrafika əsəri vardır. Onun 200-dən çox rəngkarlıq və qrafika əsəri Türkiyə, İran, Ukrayna, Gürcüstan, Rusiya, İngiltərə, Fransa, Polşa, ABŞ, Yaponiya, Çin, İsrail və digər ölkələrin vətəndaşlarının şəxsi kolleksiyalarında saxlanılır.

Görkəmli Qazax yazıçısı Oljaz Süleymanovun anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə “TÜRKSOY”un nəşr etdirdiyi bədii alboma Adil Əsədlinin rəsm əsərləri də daxil edilmişdir. A.Əsədli eyni zamanda “Rəsmin tədrisi metodikası” adlı metodik vəsaitin, “Təsviri incəsənətdə rəsmin tədrisinin metodikası”, “Azərbaycan miniatür sənəti” adlı dərs vəsaitlərinin müəllifidir.

E-mail: adil.asadli@mail.ru

Baş müəllim Əmirova Fərəhbanu Hacırza qızı

25 oktyabr 1965-ci ildə anadan olub. 2012-ci ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin “Memarlıq” fakültəsinə “Dizayn” ixtisası üzrə qəbul olunub. 2016-cı ildə həmin Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının “Təsviri İncəsənət tarixi və nəzəriyyəsi” fakültəsinin magistratura səviyyəsinə “Sənətşünaslıq” ixtisası üzrə qəbul olunub, 2019-cu ildə əla qiymətlərlə bitirib.

2017-ci ildən Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyası nəzdində İncəsənət kollecində pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. Burada işlədiyi müddətdə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, Aərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti və İncəsənət Kolleci tələbələri ilə birlikdə 10 layihə (sərgi) hazırlayıb. Layihələri Dövlət TV-ləri və yerli mətbuat, həmçinin Bakı Mədəniyyət Şöbəsi tərəfindən işıqlandırılıb.

Pandemiya dövründə Bakı Xətai Sənət Mərkəzi və YAP-ın dəstəyilə ilə 100-dək tələbəni əhatə edən “Dünya xilas olacaq” adlı onlayn sərgi hazırlayıb. Yerinə yetirdiyi işlərlə bağlı Akademiya tərəfindən Diplom və Sertifikatlarla təltif olunub. 2021-ci ildə Böyük Britaniya Kollecində (Ceramics from Plymouth College within British Council”s) müəllimlər üçün ixtisasartırma kursu keçərək Beynəlxalq Sertifikat (Creative Learning Module Pilot for Craft Teachers) alıb. Bir neçə məqalə və tezisin müəllifidir.

2022-2023-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E.mail: fereh.memar@gmail.com

Qəmbərov Ağamirzə Cabir oğlu

30 sentyabr 1959 -cu ildə Lənkəranda anadan olub. 1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini “Dizayn” ixtisası üzrə bitirmişdir. Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. Çoxlu sayda interyer-eksteryer və reklamlarda tərtibat vermişdir. Respublika və xarici ölkərdə sərgilərin iştirakçısıdır. Çoxlu sayda əsərləri vardır. 2007-ci ildən Lənkəran şəhər Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzinin direktorudur. Pedaqoji sahədə Təsviri sənət, yəni rəngkarlıq və dizayn sahəsində xidmətləri vardır. 2020-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: qemberov.a60@mail.ru

Esmira Xəlil qızı İsmayılova

1963-cü ildə Lənkəran rayonunun Xolmili kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. 1980-ci ildə Xolmili kənd orta məktəbini, 1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırkı Bakı Dövlət Universiteti) jurnalistika fakültəsini (əyani) fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2017-ci ilə kimi respublikamızın tanınmış mətbu orqanlarında, KİV-də jurnalist, baş redaktor , həmin ilin noyabrından aprel ayına kimi Lənkəran rayon mədəniyyət və turizm şöbəsində elmi işçi kimi fəaliyyət göstərib. 2017-ci ilin noyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetində İctimaiyyətlə əlaqələr və mətbuat xidmətinin rəhbəri olaraq fəaliyyətini davam etdirir.

Esmira İsmayılova 2018-ci ildə “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə LDU-nun dissertanturasına daxil olub və 2021-ci ildə oranı bitirib. “Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadilli poeziyasında milli yaddaş və onun yaratdığı milli özünüifadə ənənəsi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işi ilkin müzakirədən keçərək AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutuna təqdim edilib. Müxtəlif elmi nəşrlərdə 40-a qədər elmi məqalə və tezisi çap olunub.

E-mail: esmira.ans@mail.ru

Tofiq Ələddin oğlu Heydərov

1957-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirdikdən sonra Lənkəran rayon mədəniyyət evinin direktoru, Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi çalışmışdır. 14.05.1987-ci il, 18.09.1989-cu il tarixlərində Lənkəran Ekskursiya və Səyahətlər Bürosunda metodist vəzifəsində işləmişdir. Daha sonra isə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin əmri ilə 6 mart 2014-cü il tarixdən Lənkəran Dövlət Dram Tearının direktoru vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 10 mart 2016-cı ildə Lənkəran bələdiyyəsinin təsis etdiyi "İlin incəsənət adamı" nominasiyası üzrə diploma layiq görülmüşdür. “Xanbulan Turizm İstirahət Mərkəzi” MMC-nin direktorudur.

E-mail: tofiqheydarov1957@gmail.com

Nuriyeva Arzu Mirzağa qızı

1990-cı ildə anadan olub. 2011-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsini, 2015-ci ildə həmin ali məktəbin “İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşması üzrə magistratura səviyyəsini bitirmişdir.

2012-2014 cü illərdə Lənkəran şəhər 8 № li tam orta məktəbdə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2018-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində “Humanitar fənlər” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş, hazırda “Pedaqogika ,psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir. “Sosial pedaqogika” ixtisası üzrə Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantıdır. 3 tezisin müəllifidir.

E-mail: arzu.agayeva.1990@inbox.ru

Fərzullayeva Şəhla Səfər qızı

1970-ci ildə anadan olub. 1985- ci ildə Lənkəran Orta İxtisas Musiqi Texnikumuna daxil olub. 1989-cu ildə həmin texnikumu Fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1989-cu ildə Uzeyir Hacibəyov adına Dövlət Konservatoriyasının tarix-nəzəriyyə fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olub. 1994-cu ildə Baki Musiqi Akademiyasını xor-dirijorluğu ixtisası uzrə bitirib. Şəhla Səfər qızı Fərzullayeva 1989-cu ildən əmək fəaliyyətinə başlayıb: H.Rzayeva adına 2 saylı musiqi məktəbində muəllimə, Lənkəran Musiqi Texnikumunda muəllimə, Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində, sonralar Lənkəran Dövlət Sosial və Aqrar-Texnoloji kollecində muəllimə işləyib. 2022/2023-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Univerisitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: sehlaferzullayeva063@gmail.com

Əsədli Aytəkin Oruc qızı

1978-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1993-cü ildə Lənkəran Musiqi Texnikumunun “Fortepiano” şöbəsinə daxil olub. 1997-ci ildə texnikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirib və Lənkəran Dövlət Universitetində Musiqi” ixtisasına daxil olmuşdur. 2001-ci ildə Universitetin “Musiqi” ixtisasını bakalavr səviyəsində fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2001-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin magistratura səviyyəsinə daxil olub, 2003-cü ildə “Musiqişünaslıq” istiqaməti üzrə bitirmişdir. 2001-ci ildən Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin “İnstrumental ifaçılıq” fənn birləşməsində müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir. 2021-2022-ci tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: asadli.aytekin@mail.ru

Əzizova Jalə Aslan qızı

1976-cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olub.1983-cü ildən 1993-cü ilə qədər Lənkəran şəhər 4 saylı tam orta məktəbinin rus bölməsində təhsil alıb. 1993-cü ildə məktəbi bitirdikdən sonra həmin ildən 1997-ci ilə qədər Lənkəran Dövlət Universitetində Pedaqogika və psixologiya ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır.1997-ci ildən 2000-ci ilə qədər Lənkəran Dövlət Universitetinin ümumi şöbəsində İnspektor və sonradan həmin şöbənin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2000-2002-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetində magistr təhsili almışdır. 2009-cu ildən Lənkəran rayon Digah kənd tam orta məktəbində psixoloq vəzifəsində çalışıb. 2016-cı ildə Lənkəran şəhər Uşaq Poliklinikasında psixi sağlamlıq bölməsində psixoloq vəzifəsində çalışıb. 2021-2022-ci tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: raya.azizova03@gmail.com

Zeynalova Şeyda Mirbəşir qızı

1965-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1972-1982-ci illərdə Lənkəran rayon Sütəmurdov kənd orta məktəbində təhsil alıb. 1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universitetinin Rəssamlıq fakültəsinin Dekorativ-tətbiqi sənət (xalçaçı rəssam) ixtisasını bitirdikdən sonara Lənkəran şəhər Uşaq Rəssamlıq Məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. İşlədiyi illər ərzində dərs dediyi şagirdlər dünyanın bir sıra ölkələrində (Misir, Yaponiya, Çexiya, Özbəkistan və s.) Diplom və Sertifikatlar qazanmışlar.

Ş.Zeynalova 2019-cu ildə Lənkəran şəhər Uşaq Rəssamlıq Məktəbində “Covid-19” dövründə şagirdlərlə onlayn dərslərin keçirilməsində yüksək nəticə göstərərək “İctimai fikir.az” portalının izlənməsinə görə “İlin müəllimi” Diplomuna layiq görülmüşdür.

Ş.Zeynalova 1995-1998-ci illərdə Lənkəran Dövlət Hirkan Universitetində, 1998-2001-ci illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. O, pedaqoji fəaliyyəti dövründə Lənkəran Şəhər Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi ilə də əməkdaşlıq etmiş, rəsm, rəngkarlıq, heykəltəraşlıq və kompozisiya üzrə məşğələlər aparmışdır. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunda Təsviri incəsənət müəllimliyi ixtisası üzrə Lənkəran Regional Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasında rəsm üzrə keçirilən imtahanlarda baş ekspert vəzifəsində çalışmışdır. Şeyda Zeynalova 2022-2023-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

a.palette@mail.ru

Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı, telefonları, elektron ünvanı, faks nömrəsi

Kafedranın ünvanı: Lənkəran şəhəri, H.Abdullayev küçəsi 19, 2 saylı korpus.

Telefon:

Faks nömrəsi: 5-25-88

Kafedra haqqında məlumatları dos. Əliyev Afiq təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd