“Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrası haqqında məlumat

“Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrası haqqında məlumat

Əsası 1992-ci ildə qoyulan “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasına 1997-ci ilədək ped.e.d., professor Rəfiqə Mustafayeva, 1997-2006-cı illərdə ped.e.d., professor Əjdər Ağayev rəhbərlik etmişlər. Kafedranın təşəkkülü və inkişafında, elmi potensialının formalaşmasında onların xidmətləri əvəzsizdir.

2006-cı ildən pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əliyev Afiq Xanoğlan oğlu kafedra müdiri vəzifəsini icra etmiş, 2017-ci ilin sentyabr ayından müsabiqə yolu ilə kafedra müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

Kafedra 2011-ci ildə “Fiziki tərbiyə və mülki müdafiə” kafedrası ilə birləşdirilərək 2014-cü ilədək “Pedaqogika-psixologiya və fiziki tərbiyə” adı altında fəaliyyət göstərmişdir. 2014-cü ildə yenidən “Pedaqogika və psixologiya” adlanan kafedra 2016-cı ildən “Humanitar fənlər” adlandırılmışdır. 2020- ci ildən etibarən “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət fənləri” kafedrası adı altında fəaliyyət göstərir.

Kafedranın fəaliyyəti dövründə professorlar – Rəfiqə Mustafayeva, Əjdər Ağayev, Kərim Kərimov, Hikmət Əlizadə, Səməd Qasımov, İsfəndiyar Novruzlu, Ramiz Zöhrabov, Ləman Atakişiyevanın, dosentlər – Vidadi Bəşirov, Mehman Abduləzizov, Şikar Hüseynov, Sevda Tağıyeva, Tariyel Məmmədov, Rəsul Abdulov, Yusif Həbibov və digər əməkdaşların Lənkəran Dövlət Universitetində yüksək ixtisaslı elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasında böyük xidmətləri olmuşdur.

Hal-hazırda “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət fənləri” kafedrasında 26 əməkdaş çalışır. Onlardan 1 nəfəri elmlər doktoru, professor, 6 nəfəri fəlsəfə doktoru, dosent, 7 nəfəri baş müəllim, 12 nəfəri isə müəllimdir. Kafedranın əməkdaşları elmi-pedaqoji kadr hazırlığında fəal iştirak edirlər. Elmi-tədqiqat planına əsasən kafedrada Pedaqogika, Psixologiya və Mədəniyyətşünaslıq istiqamətlərində “Təhsilin və pedaqogikanın ümumi məsələləri”, “Psixologiyanın ümumi məsələləri” və “Etnomədəni əlaqələrin elmi-nəzəri məsələləri” mövzuları üzrə sistemli elmi-tədqiqat işləri aparılır.

Kafedranın fəaliyyəti dövründə əməkdaşlar tərəfindən 15 monoqrafiya, 8 dərslik, 25 dərs vəsaiti, 12 metodik vəsait, çoxlu sayda proqram, elmi məqalə və tezislər çap olunmuşdur. Kafedrada tədris olunan fənlər üzrə proqramlar təhsilin məzmununa uyğun olaraq müasir dövrün tələbləri səviyyəsində yeniləşdirilmişdir.

Kafedra üzrə bakalavriat səviyyəsi üzrə –Təhsildə sosial-psixoloji xidmət, Psixologiya, Təsviri incəsənət müəllimliyi, Musiqi müəllimliyi və Sosial iş ixtisasları;

Magistratura səviyyəsi üzrə –Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq ixtisaslaşması;

Doktorantura səviyyəsi üzrə –Sosial pedaqogika, Təhsilin təşkili və planlaşdırılması, Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) və Ümumi psixologiya ixtisasları üzrə kadr hazırlığı işləri yerinə yetirilir.

Kafedranın əməkdaşları elmi-pedaqoji kadr hazırlığında fəal iştirak edirlər.

Kafedranın fəaliyyəti müddətində 80-dək magistr dissertasiya işləri yerinə yetirilmiş və müdafiə olunmuş, 3 nəfər fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

Hazırda kafedrada magistratura səviyyəsində I tədris ilində 11 nəfər, II tədris ilində 9 nəfər magistr dissertasiya işlərinə, 2 nəfər doktoranta, 1 nəfər dissertanta elmi rəhbərlik işləri həyata keçirilir. Kafedra əməkdaşlarından 2 nəfər – dosent Afiq Əliyev və dosent Zaur Məmmədov elmlər doktoru proqramı üzrə elmi fəaliyyətlərini davam etdirirlər.

Kafedranın BDU, ADPU, ADU, SDU, GDU, BQU, UNES və Respublikamızın digər ali məktəbləri ilə həm tədris-pedaqoji, həm də elmi-tədqiqat sahələri üzrə əməkdaşlıq əlaqələri vardır.

Kafedra üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların) siyahısı

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

050118 - Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

050211 - Psixologiya

050113 - Musiqi müəllimliyi

050119 - Təsviri incəsənət müəllimliyi

050813 – Sosial iş

Magistratura səviyyəsi üzrə:

060119-Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinq

Doktorantura səviyyəsi üzrə:

5801.01-Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)

5802.01-Təhsilin təşkili və planlaşdırılması

5808.01-Sosial pedaqogika

6107.01-Ümumi psixologiya

Əsas dərslərin siyahısı

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1. Pedaqogika

2. Ümumi pedaqogika

3. Sosial pedaqogika

4. Təhsil sistemi və layihələrin idarə edilməsi

5. İnklüziv təhsil

6. Psixopedaqogika

7. Psixologiya

8. Sosial psixologiya

9. Uşaq psixologiyası

10. İnkişaf və yaş psixologiyası

11. Pedaqoji psixologiya

12. Klinik psixologiya

13. İdarəetmə psixologiyası

14. Psixologiyanın əsasları

15. Etnopsixologiya

16. Psixodiaqnostika və psixokonsultasiya

17. Psixoanaliz

18. Eksperimental psixologiya

19. Psixologiyanın tədrisi metodikası

20. Təhsildə sosial-psixoloji xidmət və psixoloji praktikum

21. Psixi sağlamlıq

22. Şəxsiyyət və fəaliyyət psixologiyası

23. Defektologiya və loqopediyanın əsasları

24. Sosial işə giriş

25. Sosial işdə idarəetmə

26. Sosial statistika

27. Sosial işin nəzəriyyəsi və təcrübəsi

28. Sosial işdə tədqiqat metodları

29. Sosial iş təcrübəsində etik prinsiplər

30. Rəsm

31. Rəngkarlıq

32. Perspektiva

33. Dekorativ tətbiqi sənət

34. Azərbaycan incəsənəti

35. Təsviri incəsənətin tədrisi metodikası

36. İbtidai sinifdə təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası

37. Muzeydə turizm işi

38. Əsas musiqi aləti

39. Xor sinfi

40. Solfecio

41. Musiqi nəzəriyyəsi

42. Musiqi və onun tədrisi metodikası

43. Xarici musiqi tarixi

44. Dirijorluq

45. S/f.Məktəbdə sosial peadaqoji işin əsasları

46. S/f. Ümumtəhsil kurikulum.əsasları

47. S/f. Psixoloji maarifləndirmə və psixoprofilaktika

48. S/f. Yaş və pedaqoji psixologiya

49. S/f. İstedadlı uşaqların psixologiyası

50. S/f. Psixologiya tarixi

51. S/f. Fərdlər, qruplar və ailələrlə sosial iş təcrübəsi

52. S/f. Azərbaycanda xalçaçılıq sənəti

53. S/f. Dizayn

54. S/f. Texniki və bədii konstruksiyalar

55. S/f. Dekorativ rəngkarlıq

56. S/f. Təsviri incəsənət tarixi

57. S/f. Musiqi ədəbiyyatının tədrisi metodikası

58. S/f. Əsəri üzdən (notdan) ifa

Magistratura səviyyəsi üzrə:

1. Ali məktəb pedaqogikası

2. Psixologiya

3. Pedaqogikanın tarixi və metodologiyası

4. Qiymətləndirmə və monitorinq

5. Pedaqogikanın müas problemləri

6. Ümumtəhsil sistemində yeni qiymətləndirmə mexanizmləri

7. Məktəbdaxili qiymətləndirmə

8. Təhsildə keyfiyyətin idarə olunması

9. Təhsil sisteminin idarə olunması

10. İbtidai təhsil pedaqogikasının tarixi və metodologiyası

11. İbtidai təhsil pedaqogikasının müasir problemləri

12. Tərbiyə işinin metodikası

13. AMTMOF. Məktəbşünaslığın pedaqoji əsasları

14. S/f. Sosial pedaqogika

15. S/f. Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir tarixi

16. S/f. Təhsildə qiymətləndirmə və monitorinqin pedaqoji əsasları

Kafedra müdiri haqqında.

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əliyev Afiq Xanoğlan oğlu

1958-ci ildə anadan olub. 1980-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnistitutunun (Bədən Tərbiyə və İdman Akademiyası) Pedaqoji fakültəsini Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1991–1996-cı illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun dissertantı olmuşdur. 1996-cı ildə “Yuxarı sinif şagirdlərində vətəndaşlıq ləyaqəti tərbiyəsi üzrə işin təşkili yolları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək “Pedaqogikanın nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisası üzrə pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə, 2006-cı ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

Dos.A.X.Əliyev müxtəlif illərdə Füzuli rayonunda kənd orta məktəbində sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlər üzrə təşkilatçı müavin, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifələrində, M.Ə.Sabir adına Bakı Pedaqoji Texnikumunda pedaqogika müəllimi işləmişdir. Eyni zamanda 1997-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında Pedaqogika üzrə baş müəllim və kafedra müdirinin köməkçisi kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Dos. A.X.Əliyev 2006-cı ilin oktyabr ayından “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının, 2016-cı il sentyabr ayından etibarən “Humanitar fənlər” kafedrasının müdiri vəzifəsini icra etmiş, 2016-ci il sentyabr ayında həmin kafedranın müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2017-ci il iyul ayında müsabiqə yolu ilə “Humanitar fənlər” kafedrasının, 2022-ci ilin dekabr ayında isə “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. Hazırda “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasının müdiri vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirir. Müxtəlif illərdə Universitetin Elmi Şurasının üzvü, Elmi-metodik şurasının katibi, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri olmuşdur. Hazırda Universitetin Elmi Şurasının, Elmi və Tədris Metodik Şurasının üzvüdur.

Dos. A.X.Əliyev Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (5804.01- ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi ixtisası) elmlər doktoru proqramı üzrə dissertantıdır. Kafedrada Pedaqogika istiqaməti üzrə elmi-tədqiqat işlərini davam etdirir, 2 kitab, 4 metodik vəsait, 10 proqramın, 70-dən artıq elmi məqalə və tezisin müəllifi və Əjdər Ağayev. Seçilmiş pedaqoji əsərlər 2 cilddə. I cildinin tərtibçisidir. LDU-da, həmçinin digər ali məktəblərdə keçirilən Respublika və Beynəlxalq səviyyəli konfranslarda məruzələrlə çıxış edir.

A.Əliyev 2000-2014-cü illərdə müxtəlif proqramlar dairəsində keçirilən təlim kursları və treninqlərdə fəal iştirakına görə Sertifikatlarla, 2018-ci ildə elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə universitet rəhbərliyi tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin 18 noyabr 2022-ci il tarixli əmri ilə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” doş nişanı ilə təltif edilmişdir.

E-mail: qi.afiq1958@gmail.com

Kafedrada fəaliyyət göstərən professor-müəllim heyəti

Pedaqogika elmləri doktoru, professor Vidadi Ömər oğlu Orucov 1956-cı ildə anadan olub. 1982-ci ildə ADU-nin Fizika fakültəsini bitirmişdir.1998-ci ildə namizədlik dissertasiyası işini müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. Bakının Nizami rayonunda “Bilik” Cəmiyyətinin məsul katibi işləmişdir.1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Ali və Orta İxtisas Təhsili idarəsində mütəxəssis vəzifəsində çalışmışdır.1997-ci ildən Bakı Sənaye-Pedaqoji Texnikumunun direktoru vəzifəsində çalışıb. 2016-cı ildən Bakı Dövlət Sosial-İqtisadi Kollecinin direktorudur. 2014-cü ildə “Azərbaycanda fizikanın tədrisi metodikasının inkişafı: əsas istiqamətlər, metodlar, aktual problemlər” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək (Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası, fizikanın tədrisi metodikası) Pedaqogika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır. Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında dissertant və doktorantların elmi rəhbəridir. V.Orucov 2 monoqrafiya, 2 dərs vəsaiti, 1 metodik göstərişin müəllifidir, 80-dən artıq elmi məqaləsi respublikamızın və xarici ölkələrin elmi nəşrlərində dərc olunmuşdur. E-mail: vidadi_orucov@mail.ru

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zaur İbrahimxəlil oğlu Məmmədov 1982-ci il noybarın 9-da Lənkəran şəhərində anadan olub, 1988-1999-cu illərdə Lənkəran şəhərindəki 7 saylı orta məktəbdə oxumuşdur. 2000-2004-cü illərdə Lənkəran Dövlət Universitetində “Tarix və ictimaiyyət” ixtisası üzrə bakalavr, 2006-2008-ci illərdə Tarix ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır. 2008-ci ildə magistraturanı fərqlənmə ilə bitirərək elə həmin il “Vətən tarixi” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olunmuş, 26 sentyabr 2015-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində “Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Cümhuriyyəti ilə mədəni əlaqələri (2003-2010-cu illər)” mövzusunda dissertasiya işini uğurla müdafiə etmişdir. 2018-ci il ildən BDU-nun elmlər doktoru proqramının, “Beynəlxalq münasibətlər tarixi” ixtisası üzrə dissertantıdır və “Azərbaycan Respublikasının YUNESKO ilə əməkdaşlığı” adlı doktorluq işi üzərində çalışır. İndiyə qədər 60-dan artıq elmi-metodik işi, 2 dərs vəsaiti, “Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Cümhuriyyəti ilə mədəni əməkdaşlığı (2003-2010-cu illər)” adlı monoqrafiyası nəşr olunmuşdur. Əsasən Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini araşdırır. Türkiyə Cümhuriyyətində keçirilən “İnsan və toplum bilimləri” beynəlxalq konfransında bölmə rəhbəri kimi iştirak edib, Mübadilə proqramları çərçivəsində Türkiyə Cümhuriyyətinin Sinop, Kafkas Universitetlərində bakalavr və magistr tələbələrə dərs demişdir. LDU-da Elmi katib, Elm və beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin, daha sonra Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri, Tarix-coğrafiya və incəsənət fakültəsinin dekanı vəzifəsində işləmiş, hal-hazırda Universitetin Tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə prorektoru v.i.e, Universitet üzrə Elmi və Tədris Metodiki Şuranın sədri, Universitet Elmi Şurasının üzvüdür.

E-mail: mammadovzaur@mail.ru

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qasımova Afaq Qasım qızı

16 may 1961-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1983-cü ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (GDU) Tarix müəllimliyi ixtisasını bitirmişdir. 2005-ci ildə pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə, 2008-ci ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

Dos. A.Qasımova müxtəlif illərdə Gəncə şəhərində N.Gəncəvi adına Pedaqoji Texnikumda (Humanitar Kollec), Q.Hüseynli adına Musiqi Texnikumunda müəllim, Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasında dosent, kafedra müdiri, Azərbaycan tarixi fakültəsində dekan müavini, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialında Tədris işləri üzrə direktor müavini, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialında direktor, Bakı Slavyan Universitetinin Azərbaycan tarixi və ictimai əsaslar kafedrasının dosenti, Goranboy rayon Təhsil Şöbəsində metodist vəzifələrində işləmişdir.

A.Qasımova Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 2005-ci ildə Pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə, 2008-ci ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

A.Qasımova 2011-ci ildə Ali və orta ixtisas təhsilinin nəzəri problemləri şöbəsinə təhkim olunmaqla, elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturaya qəbul olunmuşdur.

2022-2023-cü il yanvar ayından Lənkaran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında dosent vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

A.Qasımova müsabiqədən keçdiyinə görə 18 oktyabr 2003-cü il tarixdə LDU üzrə №1/162 əmrlə Tarix-coğrafiya və incəsənət fakültəsinin dekanı vəzifəsinə təyin edilmişdir.

Azərbaycan Müəllimlərinin XIV qurultayının iştirakçısı olmuşdur.

Yüzdən artıq elmi məqalə və tezisin, 4 metodik tövsiyənin, 4 dərs vəsaitinin müəllifidir. Elmi məqalələri həm ölkə daxilində, həm də xarici dövlətlərin – Qırğızıstan Respublikasının, Qazaxıstan Respublikasının, Rusiya Federasiyası və Avstraliyanın tanınmış elmi nəşrlərində dərc olunmuşdur.

A.Qasımova Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 8 dekabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə Fəxri Fərmanla, eyni zamanda fəaliyyəti dövründə şəhər və müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müxtəlif Fəxri fərman və diplomlarla təltif edilmişdir.

E-mail: afaq.qasimova.1961@gmail.com

Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Verdiyeva Ləman Əşrəf qızı

1974-cü ildə anadan olub. 1997-ci ildə H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun bakalavriat, 2003-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2005-2010-cu illərdə AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun dissertantı olmuşdur. 2010-cu ildə “A. Bakıxanovun yaradıcılığında sosial-psixoloji aspektlərin təhlili” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək “Sosial psixologiya” ixtisası üzrə Ph.D (Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru) alimlik dərəcəsi, 2020-ci ildə isə dosent elmi adı almışdır. Xəzər Universitetində Psixologiya Departamentinin dosenti vəzifəsində çalışmışdır. Hazırda AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantıdır, “Hərbi qulluqçularda yaranmış müharibə travmalarının sosial-psixoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda yazdığı doktorluq dissertasiyası müdafiəyə hazırlanır.

Dosent L.Ə.Verdiyeva əmək fəaliyyətinə başladığı ilk illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Tədris şöbəsində metodist, Tədris şöbəsinin müdiri, Tələbə şöbəsinin müdiri və s. vəzifələrdə çalışmış, eyni zamanda Psixologiya kafedrasının 0,5 ştat vahidi baş müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir.

Bundan əlavə, L.Verdiyeva Ədliyyə Nazirliyində və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində praktik psixoloq kimi müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır.

Dosent L.Verdiyeva 3 dərs vəsaitinin, 2 metodik vəsaitin, 1 monoqrafiyanın, 5 fənn proqramının, 37 adda Respublika və Beynəlxalq səviyyəli elmi jurnallarda dərc olunmuş elmi-metodik məqalə və tezisin müəllifidir. 2022/23-cü tədris ilindən Lənkaran Dövlət Universitetində “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında dosent vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: leman.verdiyeva@mail.com

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cəfərov Sahil Nizam oğlu

22 mart 1977-ci ildə Lənkəran rayonunun Ləj kəndində anadan olub.1994-cü ildə Ləj kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1999-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin bakalavriat səviyyəsini, 2001-ci ildə isə magistratura səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.2002-ci ildən 2003-cü ilə qədər Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olmuş və xidmətdə fərqləndiyinə görə Baş çavuş hərbi rütbəsinə layiq görülmüşdür. 2003-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetində “Humanitar fənlər” kafedrasında muəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2005-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 2006-2008- ci illər Lənkəran Dövlət Universitetinin Humanitar və pedaqoji elmlər fakultəsində dekan müavini vəzifəsində işləmişdir. 2012-ci ildə ‘‘Kiçik yaşlı məktəblilərlə aparılan sosial pedaqoji işin təşkili yolları” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edib ‘‘Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru” elmi adını almışdır. 2016-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetində “Tədrisin təşkili və əlavə təhsil bölməsi”-nin rəhbəri vəzifəsində işləmişdir.2016-cı il sentyabr ayının 15-dən etibarən Lənkəran Dövlət Universitetində “Humanitar fənlər” kafedrasında 1,0 ştat müəllim vəzifəsində işləmiş, 2016-cı il ilin noyabr ayında müsabiqə ilə “Humanitar fənlər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetində “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında 1,0 ştat baş müəllim vəzifəsində işləyir. Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Cəfərov Sahil Nizam oğlu Respublikamızda və xarici ölkələrdə nəşr olunmuş 40-dan artıq elmi məqalə və tezisin, 2 fənn proqramının və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

E-mail: ceferovsahil610@gmail.com

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Hüseynov Şikar Əli oğlu

1958-ci il oktyabrın 1-də Ağdam rayonunun Qalayçılar kəndində anadan olub. 1973-cü ildə Qalayçılar kənd orta məktəbini; 1977-ci ildə indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin ”Pedaqoji” fakültəsini “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1977-1981-ci illərdə Ağdam rayonunun Şotlanlı, Tərneft, Kürdlər kənd məktəblərində sinif müəllimi; 1981-1987-ci illərdə Kürdlər kənd səkkizillik məktəbində təiim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində işləmişdir.

O, 1987-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun (indiki Təhsil İnstitutu) “Pedaqogikann nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisasının əyani şöbə üzrə aspiranturasına müsabiqə yolu ilə daxil olmuş və 1990-cı ildə aspiranturanı bitirmişdir. 1990-cı ildən həmin institutda kiçik, 1994-cü ildən böyük, 1997-ci ildən 2002-ci ilədək aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

Ş.Hüseynov 1997-ci ildə “İbtidai siniflərdə məktəbdaxili rəhbərlik və nəzarətin təşkili üzrə işin sistemi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

2002-ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Sumqayıt filialında “Pedaqogika-psixologiya” kafedrasında baş müəllim, dosent, 2006-cı ildən 2015-ci ilə kimi həmin institutda “Pedaqoji” fakultənin dekanı vəzifəsində calışmışdır.

2015- ci ildən Sumqayıt Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının dosenti vəzifəsində işləyir.

Ş.Hüseynov Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi xətti ilə “Təhsilin əsasları” fənni və “İnklüziv təhsil” proqramı üzrə keçirilən təlim kurslarının iştirakçısı olmuş, sertifikatlara layiq görülmüşdür.

Şikar Hüseynov 50-dən artıq elmi-pedaqoji məqalə və tezisin, 1 dərs vəsaiti və 4 proqramın müəllifidir. 2023/24-cü tədris ilindən Lənkaran Dövlət Universitetində “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında dosent vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: shikar_huseynli@mail.ru

Baş müəllim Cəfərova Nahidə İbrahim qızı

05.01.1974-cü ildə anadan olub. 1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Psixologiya ixtisasını bitirmişdir. 1996-1998-ci illərdə Masallı rayonu Qodman kənd orta məktəbində psixoloq vəzifəsində işləmişdir. 1998-ci ildən etibarən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Humanitar fənlər” kaferdrasında müəllim, sonradan isə baş müəllim vəzifəsində çalışır. Azərbaycan Təhsil İnstitutunun "Psixologiya və yaş fiziologiyası" şöbəsinin dissertantıdır. 1 proqram, 1 metodik vəsait, 50 elmi məqalə və tezisin müəllifidir.

LDU-da və digər ali məktəblərdə keçirilən Respublika və Beynəlxalq səviyyəli konfranslarda məruzələrlə çıxış etmiş və sertfikatlarla təltif olunmuşdur.

2014-cü ildə Xəzər Universitetində Tempus layihəsi üzrə keçirilən "Ali məktəblərdə inkluziv təhsilin təşkili" adlı seminarda iştirak etmişdir.

2022-ci ildən Lənkəran-Astara Regional Təhsil İdarəsi nəzdində ümumi təhsil müəssisələrinin direktoru və praktik psixoloq vəzifələrinə işə qəbul üzrə müsabiqənin müsahibə mərhələsi üçün yaradılan komissiyaların üzvüdür.

2022-ci ildə ARTİ və RİİB-in təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən "Genderə həssas məktəblərin təşviqi" layihəsi üzrə təlimlərdə müdavim olmuş və təlimçi kimi fəaliyyət göstərir.

E-mail: nahide.ceferova@gmail.com

Baş müəllim Məmmədova Südabə Məmməd qızı

10 iyul 1960-cı ildə Ağdam rayonunun Kosalı kəndində anadan olub. 1979 -1984-cü illər ərzində, M.F.Axundov adına Rus dili və ədəbiyyatı institutunda (indiki BSU) “Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi” və “Pedaqogika” ixtisasları üzrə təhsil almışdır. 2005-2006-ci illərdə “Bakı Müəllimlərin İxtisasartırma və İxtisasdəyişmə” institutunda “Psixologiya və sosiologiya “ixtisası üzrə 1 illik kursu bitirmişdir. BSU-nun dissertantıdır. 2014- cü ildən YAP-ın üzvüdür. 20-dən artıq elmi məqalə və konfrans materialının müəllifidir. Pedaqoji fəaliyyətinin 14 ilini Sumqayıt Dövlət Universitetində “Əcnəbi Tələbələr Şöbəsinin” müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2016-cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetində 0,5 ştat, 2020-ci ilin fevral ayından 1,0 ştat baş müəllim vəzifəsində pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

E-mail: s.mammad1007@gmail.com

Baş müəllim Mehrəliyev Şahin Bəylər oğlu

1975-ci ildə Astara rayonunda anadan olub. 1992-ci ildə Türkiyənin Marmara Universitetinin Biologiya müəllimliyi fakultəsinə daxil olmuş, 1994-cü ildə Bakı şəhərində N.Tusi adına ADPU-nin biologiya fakultəsində təhsilini davam etdirmiş, 1998-ci ildə həmin universitetin bakalavr səviyyəsini, 2000-ci ildə “Ümumi psixologiya” ixtisaslaşması üzrə magistratura səviyyəsini bitirmişdir. 2001-ci ildə Binəqədi rayonunun 126 saylı orta məktəbində praktik psixoloq kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2004-cü ildə Bakı Pedoqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidən hazırlanma İnstitutunun mühazirəçilər qrupunda psixologiya kursu üzrə məşğələlər aparmışdır. 2004-cü ildə Bakı şəhəri üzrə müxtəlif məktəb və uşaq bağçalarında praktik psixologiya ilə bağlı seminarlar keçirmişdir. 2005-2017-ci illərdə Astara rayon Vaqo kənd tam orta məktəbində praktik psixoloq, eyni zamanda 2016-cı ildən etibarən Loqos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Lənkəran filialında böyüklər üzrə baş psixoloq vəzifəsində işləmişdir. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Humanitar fənlər” kafedrasında müəllim vəzifəsinə qəbul edilmiş, 2021-ci ilin sentyabr ayında Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət fənləri” kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə keçirilmişdir.

“Sosial pedaqogika” ixtisası üzrə Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantıdır. Kafedrada psixologiya istiqaməti üzrə elmi-tədqiqat işi aparır. 1993-2015-ci illərdə Ankara və Bakı şəhərlərində müxtəlif proqramlar dairəsində keçirilən təlim kursları və treninqlərdə fəal iştirakına görə Sertifikatlarla təltif olunmuşdur. İKT İntel Mədəd kursu 2009, Kurikulum Unikal-1 MMC kursu 2015, İTE Təhsildə İnnovativ Texnologiyalar kursu 2019, iştirak edib sertifikatlar almışdır. 2020-ci ildən dövlət əhəmiyyətli kadrların seçilməsi üzrə “Yüksəliş” müsabiqəsinin ekspertidir. 3 kitab, 20-dən artıq məqalə və tezisin müəllifidir.

E-mail: shahin_75@ mail.ru

Baş müəllim Mahmudova İradə Rasim qızı

20 oktyabr 1962-ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1978 ci-ildə A.Zeynallı adına Musiqi texnikumuna daxil olmuşdur. 1982-ildə həmin texnikumu bitirmiş və ADPU-nun musiqi fakültəsinə daxil olmuşdur. 1986-cı ildən 2020-ci ilədək Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin musiqi şöbəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2020-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasına müəllim vəzifəsinə qəbul edilmiş, 2021-ci il noyabr ayında həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsinə keçirilmişdir.

E-mail: mahmudovairade042@gmail.com

Baş müəllim Əsədli Adil Beytulla oğlu

1954-cü il iyulun 21-də Lənkəranda anadan olub. 1974-1980-ci illərdə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1993-cü ildə Lənkəranda fərdi sərgisi açılan Adil Əsədli, elə həmin il Rəssamlar İttifaqının fəxri fərmanına layiq görülür. 40 ilə yaxındır ki, böyük sənət uğurları qazanmışdır. Bakıda və Lənkəranda 8 fərdi sərgisi təşkil olunub, əsərləri 18 xarici ölkədə müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilib. 2019-cu ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim” kafedrasında, 2020-ci ildən isə “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Adil Əsədlinin 800-dən çox rəngkarlıq və 100-dən artıq qrafika əsəri vardır. Onun 200-dən çox rəngkarlıq və qrafika əsəri Türkiyə, İran, Ukrayna, Gürcüstan, Rusiya, İngiltərə, Fransa, Polşa, ABŞ, Yaponiya, Çin, İsrail və digər ölkələrin vətəndaşlarının şəxsi kolleksiyalarında saxlanılır.

Görkəmli Qazax yazıçısı Oljaz Süleymanovun anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə “TÜRKSOY”un nəşr etdirdiyi bədii alboma Adil Əsədlinin rəsm əsərləri də daxil edilmişdir.

A.Əsədli eyni zamanda “Rəsmin tədrisi metodikası” adlı metodik vəsaitin, “Təsviri incəsənətdə rəsmin tədrisinin metodikası”, “Azərbaycan miniatür sənəti” adlı dərs vəsaitlərinin müəllifidir.

E-mail: adil.asadli@mail.ru

Baş müəllim Aytən Natiq qızı Dadaşova

26 may 1988-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1995-2006-cı illərdə Pirallahı qəsəbə 168 saylı tam orta məktəbində, 1997-2004 illərdə 14 №-li Tam Musiqi məktəbində Fortopiano ixtisasından təhsil almışdır.

2009- cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə qəbul olmuş, 2013-cü ildə Təsviri İncəsənət müəllimliyi ixtisası üzrə həmin universiteti bitirmişdir.

2014-2016- cı illərdə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında Sənətşünaslıq, İncəsənət Əsərlərinin Bərpası və Ekspertizası ixtisası üzrə Magistr təhsili almışdır.

2016-2017- cı illərdə Xırdalan şəhər Dulusçuluq və Keramika istehsal sexində rəssam vəzifəsində işləmişdir. 2017-ci il tarixdən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında vətəndaşlara Xidmət və Sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan “ABAD”-ın üzvüdür.

2021-2023- cü illərdə Şəki rayonu Çayqaraqoyunlu kənd tam orta məktəbində təsviri incəsənət müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.

2023-2024-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

A.Dadaşova müxtəlif sərgilərdə iştirak etmiş və sertifikatlar almışdır:

2016-cı il –"Çərçivəsiz Röyalar" adlı incəsənət sərgisində iştirakına görə.

2019-cu il – Certificate of Participation. Business Skills for Female Artisans Dubai Chamber of Commerce & İndustry/Azerbaijan – France Chamber of Commerce & İndustry.

2021-ci il – Təhsil Nazirliyinin Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə V Qrant müsabiqəsində qalib olan A.Dadaşova "Qeyri- Standart Terapiya" layihəsinin Gil terapiyasında keramika üzrə rəssam təlimçi kimi iştirak etmişdir.

E-mail: dadashzade.a.n@gmail.com

Baş müəllim Pənahova Aybəniz Şirbala qızı

19.07.1989-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1996-2007-cı illərdə Bakı şəhəri,

C.Nurməmmədov adına 108 saylı tam orta məktəbində təhsil alıb.

2011-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Təsviri incəsənət, rəsmxət, əmək təlimi” ixtisası üzrə bakalavr təhsili almış, 2016-cı ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının “İncəsənət əsərlərinin bərpası və ekspertizası” ixtisası üzrə magistratura səviyyəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

2011-ci ildə Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi “Müəllimlərin işə qəbulu” üzrə müsabiqəsinin nəticələrinə əsasən Bakı şəhəri. Sabunçu rayonu, 108 saylı tam orta məktəbdə müəllim vəzifəsinə qəbul olunmuşdur. 2023/2024-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

A.Pənahova 2016-cı ildə xalq rəssamı Vidadi Nərimanbəyova həsr olunan http://vidadinerimanbeyov.blogspot.com/ saytını təsis etmişdir.

2019-cu ildə Təhsil Nazirliyin keçirdiyi “Təhsildə inkişaf və innovasiyalar” üzrə III Qrant müsabiqəsində “Rəngli dünya yaradaq”, 2021-ci ildə V Qrant müsabiqəsində isə “Qeyri-standart terapiya” adlı layihəsi ilə fərdi kateqoriya üzrə qalib olmuşdur.

2020-ci ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.

2022-ci ildə “İlin peşəkar gənci” müsabiqəsində fəal iştirakına görə Fəxri-fərmanla təltif olunmuşdur. “Kurikulum”, “İKT”, “HBƏT”, "Promethean lövhə", "Mimio", "Smart", “Ebru”, “Məktəbdə səmərəli psixoloji xidmət” və s. kurslarda müvəffəqiyyət sertifikatları əldə etmişdir.

“İstedad sorağında-2”, “Xarıbülbül”,“Ürəkdən əllərə”, “Yaşıl incəsənət–III”, “Yurdumuza bahar gəlir”, “Azərbaycanım”, “Axın”, “Xocalı-şəhid şəhər”, “Mənim düşüncəm” və s. rəsm-sərgi müsabiqələrində diplomla təltif edilmişdir.

A.Pənahovanın Beynəlxalq müsabiqələrdə əldə etdiyi nailiyyətlər:

2021-ci il 22-25 aprel tarxilərində “İnternational Conference on Educational Administration İCEA”(Təhsil İdarəçiliyi üzrə Beynəlxalq Konfrans), sertifikat.

“2nd international forum on new challenges in education” (Təhsildə yeni çağırışlar üzrə 2-ci beynəlxalq forum), sertifikat.

«Art Авангард» Международные творческие конкурсы для детей и педагогов (диплом за 2 место).

E-mail: aybeniz.penahova@mail.ru

Esmira Xəlil qızı İsmayılova

1963-cü ildə Lənkəran rayonunun Xolmili kəndində ziyalı ailəsində anadan olub. 1980-ci ildə Xolmili kənd orta məktəbini, 1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (hazırkı Bakı Dövlət Universiteti) jurnalistika fakültəsini (əyani) fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2017-ci ilə kimi respublikamızın tanınmış mətbu orqanlarında, KİV-də jurnalist, baş redaktor, həmin ilin noyabrından aprel ayına kimi Lənkəran rayon mədəniyyət və turizm şöbəsində elmi işçi kimi fəaliyyət göstərib.

2017-ci ilin noyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetində İctimaiyyətlə əlaqələr və mətbuat xidmətinin rəhbəri olaraq fəaliyyətini davam etdirir.

Esmira İsmayılova 2018-ci ildə “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə LDU-nun dissertanturasına daxil olub və 2021-ci ildə oranı bitirib. 28 sentyabr 2023-cü il tarixdə “Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadilli poeziyasında milli yaddaş və onun yaratdığı milli özünüifadə ənənəsi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işini AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda müdafiə edib.

Müxtəlif elmi nəşrlərdə 40-a qədər elmi məqalə və tezisi çap olunub.

E.İsmayılova Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. İşlədiyi müddət ərzində müxtəlif media mükafatlarına, Fəxri fərman və diplomlara, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Təşəkkürnamə”sinə layiq görülüb. Bir neçə kitabın müəllifidir. Dəfələrlə ədəbi-bədii və publisistika janrlarında keçirilən müsabiqələrin qalibi olub.

E-mail: esmira.ans@mail.ru

Hüseyinova Rəna Salamulla qızı

01.06.1961-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1978-ci ildə Lənkəran şəhər 2 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir. 1983-1988-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunda təhsil alaraq, Pedqaqogika və Psixologiya ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

1996-cı ildən Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində Pedaqogika və Psixologiya fənnləri üzrə müəllim, 2007-2013-cü illərdə kollecdə Psixoloq vəzifəsində işləmişdir. 2013-2023-cü cü illərdə kollecdə müəllim vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirmişdir. Kollecdə “Məktəbəqədər təhsil” ixtisası üçün Məktəbəqədər pedaqogika fənn proqramı tərtib etmişdir.

R.Hüseyinova Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının 23.11.2009-cu il tarixli, T-307 nömrəli qərarı ilə ixtisaslı kadırların hazırlanması sahəsində səmərəli pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Rrespublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunub.

2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və ’’Mədəd” təşkilatı tərəfindən təşkil edilmiş İKT-nin təhsildə təşkili üzrə ”İntel Gələcək üçün Təhsil’’ kursunu müvəffəqiyyətlə bitirdiyinə görə Sertifikat almışdır.

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda 24 yanvar 2011-ci il tarixindən 19 mart 2011-ci il tarixinədək Pedaqogika, Psixologiya üzrə İxtisasartırma kursunu bitirmişdir.

R.Hüseyinova 2023-2024-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: huseynova739@mail.ru

Nuriyeva Arzu Mirzağa qızı

1990-cı ildə anadan olub. 2011-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası üzrə bakalavriat səviyyəsini, 2015-ci ildə həmin ali məktəbin “İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşması üzrə magistratura səviyyəsini bitirmişdir. 2012-2014 cü illərdə Lənkəran şəhər 8 № li tam orta məktəbdə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.

2018-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində “Humanitar fənlər” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş, hazırda “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirir. “Sosial pedaqogika” ixtisası üzrə Lənkəran Dövlət Universitetinin doktorantıdır, 3 tezisin müəllifidir.

E-mail: arzu.agayeva.1990@inbox.ru

Fərzullayeva Şəhla Səfər qızı

1970-ci ildə anadan olub. 1985-ci ildə Lənkəran Orta İxtisas Musiqi Texnikumuna daxil olub. 1989-cu ildə həmin texnikumu Fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1989-cu ildə Uzeyir Hacibəyov adına Dövlət Konservatoriyasının tarix-nəzəriyyə fakültəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olub. 1994-cu ildə Baki Musiqi Akademiyasını xor-dirijorluğu ixtisası uzrə bitirib. Şəhla Səfər qızı Fərzullayeva 1989-cu ildən əmək fəaliyyətinə başlayıb: H.Rzayeva adına 2 saylı musiqi məktəbində muəllimə, Lənkəran Musiqi Texnikumunda muəllimə, Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində, sonralar Lənkəran Dövlət Sosial və Aqrar-Texnoloji kollecində muəllimə işləyib.

2022/2023-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Univerisitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: sehlaferzullayeva063@gmail.com

Əsədli Aytəkin Oruc qızı

1978-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1993-cü ildə Lənkəran Musiqi Texnikumunun “Fortepiano” şöbəsinə daxil olub. 1997-ci ildə texnikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirib və Lənkəran Dövlət Universitetində Musiqi” ixtisasına daxil olmuşdur. 2001-ci ildə Universitetin “Musiqi” ixtisasını bakalavr səviyəsində fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2001-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin magistratura səviyyəsinə daxil olub, 2003-cü ildə “Musiqişünaslıq” istiqaməti üzrə bitirmişdir. 2001-ci ildən Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin “İnstrumental ifaçılıq” fənn birləşməsində müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir. 2021-2022-ci tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: asadli.aytekin@mail.ru

Heydərov Tofiq Ələddin oğlu

1957-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunu bitirdikdən sonra Lənkəran rayon mədəniyyət evinin direktoru, Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında aktyor kimi çalışmışdır. 14.05.1987-ci il, 18.09.1989-cu il tarixlərində Lənkəran Ekskursiya və Səyahətlər Bürosunda metodist vəzifəsində işləmişdir. Daha sonra isə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayevin əmri ilə 6 mart 2014-cü il tarixdən Lənkəran Dövlət Dram Tearının direktoru vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2016-cı ildə Lənkəran bələdiyyəsinin təsis etdiyi "İlin incəsənət adamı" nominasiyası üzrə diploma layiq görülmüşdür. “Xanbulan Turizm İstirahət Mərkəzi” MMC-nin direktorudur.

E-mail: tofiqheydarov1957@gmail.com

Əzizova Jalə Aslan qızı

1976-cı ildə Lənkəran şəhərində anadan olub.1983-cü ildən 1993-cü ilə qədər Lənkəran şəhər 4 saylı tam orta məktəbinin rus bölməsində təhsil alıb. 1993-cü ildə məktəbi bitirdikdən sonra həmin ildən 1997-ci ilə qədər Lənkəran Dövlət Universitetində Pedaqogika və psixologiya ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır.1997-ci ildən 2000-ci ilə qədər Lənkəran Dövlət Universitetinin ümumi şöbəsində inspektor və sonradan həmin şöbənin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2000-2002-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetində magistr təhsili almışdır. 2009-cu ildən Lənkəran rayon Digah kənd tam orta məktəbində psixoloq vəzifəsində çalışıb. 2016-cı ildə Lənkəran şəhər Uşaq poliklinikasında psixi sağlamlıq bölməsində psixoloq vəzifəsində çalışıb. 2021-2022-ci tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: raya.azizova03@gmail.com

Məmmədzadə Səkinə Telman qızı

1998-ci il noyabr ayının 16-da Masallı rayonunun Mololon kəndində anadan olub. 2005-2014-cü illərdə Masallı rayon Mololon kənd ümumorta məktəbində, 2014-2016-cı illərdə Məmməd Qarayev adına Lənkəran şəhər Zövlə kənd orta məktəbində təhsil almışdır.

2016-2020-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində “Sosial iş” ixtisası üzrə bakalavr,

2020-2022-ci illərdə Azərbaycan Universitetində “Həyat fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində sosial iş” ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır

2022-2023-cü illərdə AU-nin “Sosial işin təşkili” kafedrasında müəllim işləmişdir.

2023-2024-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

S.Məmmədzadənin iştirak etdiyi seminar və təlimlər:

“Məişət zorakılığı qurbanlarına xidmət göstərən sosial işçilərin təcrübəsinin artırılması məqsədilə maarifləndirmə işinin təşkili” layihəsi, 2018

“İnsan alverinə qarşı mübarizə”maarifləndirici təlim, 2019

“Azərbaycanda genderə həssas təhsil sisteminin inkişaf perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans, 26.01.2023.

E-mail: mammadzadasakina@gmail.com

Sadıqova Banuçiçək Məhərrəm qızı

20 aprel 1993-cü il tarixində anadan olub. 1999-2011-ci illərdə Bakı şəhəri Nərimanov rayonundakı 45 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Rejissorluq fakültəsini bitirmişdir. Həmin dönəmdə 1 il müddətində Azərbaycan Televiziyası və Radio Verlişləri QSC- nin nəzdində Mədəniyyət kanalında "Körpəm"uşaq verilişinin aktyorlarından biri olmuşdur.

2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində "Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi " ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.

2016-2022-ci illərdə Bakı şəhəri Hacıağa Abbasov adına Maştağa Mədəniyyət Mərkəzinin rejissoru və Xalq teatrı rejissoru vəzifəsində çalışmış, eyni zamanda orada dram dərnəyinin rəhbəri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2022-ci ilin yanvarından Bakı şəhəri "Bir Səhnə Produsser Mərkəzi'ndə rejissor olaraq fəaliyyətə başlamış, eyni zamanda 01.02.2022 tarixindən Lənkəran Dövlət Dram Teatrının 11 dərəcə ilə dram artisti, daha sonra teatr rəssamı vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.

B.Sadıqova 2023-cü ilin fevralından Lənkəran Dövlət Universitetində "Asudə vaxtların təşkili üzrə mütəxəssis", eyni zamanda 2023-2024-cü tədris ilindən həmin universitetin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

Yaradıcılığı:

Banu Muharrem təxəllüsü ilə 150-dən çox şeirin müəllifidir.

2022-ci ildən etibarən “Azərbaycan” jurnalında , “Ədəbiyyat” qəzetində, “525-ci qəzet”də, “Xəzan” jurnalında, “Müəllim sözü” qəzetində, İranın yeni “Xudafərin” jurnalında, Türkiyənin “Sungurlu Kültür- sanat" və “Kırımın Sesi” qəzetlərində onlarla şeirləri dərc olunmuşdur. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin təqdim etdiyi “Gəncliyin Səsi” ensiklopediyada gənc şairlər sırasında yer alır.

Kulis.az, Sonnoktahaber.com, Ədəbiyyat-Azərbaycan.az kimi xəbər portallarında həm şeirləri, həm məqalələri; sim-sim.az və Ədəbiyyət və İncəsənət.az portlarında isə hekayələri yayımlanmışdır.

E-mail: banusadiqova20@gmail.com

Həbibova Nərminə Əhmədağa qızı

1980-ci il mayın 18-də Lənkəran şəhərində anadan olub.1986-1997-cı illərdə Lənkəran şəhər 3 saylı orta məktəbində təhsil almışdır.

2002-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib, 2004-cü ildə “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.

2014-2023-cü illərdə Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecində müəllim vəzifəsindəişləmiş, Pedaqogika, psixologiya fənnlərini və texnoloji fənləri tədris etmişdir.

N.Həbibova 2023-2024-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: nerminehebibova80@gmail.com

Məmmədov Həbib Mehman oğlu

20 fevral 1999-cu ildə Lənkəran rayon, Şovu kəndində anadan olub. H.Məmmədov 2016-cı ildə Rvo kənd tam orta məktəbini, 2020-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Sosial iş” ixtisası üzrə bakalavriat, 2022-ci ildə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Gənclərlə sosial iş” ixtisası üzrə magistratura səviyyəsini bitirmişdir.

H.Məmmədov 17.03. 2022-ci ildən ƏƏSMN tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin Lənkəran-Astara regional filialında sosal işçi-mütəxəssis vəzifəsində çalışır. Bununla yanaşı o, 01.12.2020-ci ildən “Əmanət-şəhid və qazi övladlarının fərdi inkişafına dəstək” layihəsində könüllü olaraq fəaliyyət göstərir.

H.Məmmədov mütəmadi olaraq Sosial Xidmətlər Agentliyinin fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq məktəb şagirdləri ilə təlimlər keçirir, uşaq hüquqları, uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı mövzularda çıxışlar edir.

H.Məmmədov 2023-2024-cü tədris ilinin II semestrindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

mammadov.habib5@gmail.com

Ağayev Namiq Adinali oğlu

13 fevral 1966-cı ildə Yardımlı rayonunda anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Yardımlı rayon Porsova kənd orta məktəbini bitirmişdir. Həmin il M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutuna daxil olmuş, 1989-cu ildə həmin institutun Mədəni-maarif fakültəsinin Təşkilatçı metodist ixtisasını bitirmişdir. 1989-cu ildən N.B.Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında baş inzibatçı kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1992-ci ildən Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının üzvüdür. Müxtəlif illərdə tratrda direktor müavini, bədii quruluş hissə müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1997-1998-ci illərdə Böyük Britaniyanın Vestminster fondunun yardımı ilə “İnam” plüralizm mərkəzində “Gənc Siyasətçilər Məktəbi”ni bitirmişdir. Lənkəran Dövlət Dram Teatrında YAP ilk ərazi partiya təşkilatının sədridir. N.Ağayev 2023-2024-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında saathesabı müəllim vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

Süleymanova Hicran Rahib qızı

1983-cü il iyunun 15-də Bakı şəhərində anadan olub.

1990-2000-c illərdə Bakı şəhəri 109 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Pedaqogika və Psixologiya fakultəsində təhsil alaraq, Defektologiya ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

2007-ci il aprel ayında Suraxanı rayonu 2 saylı uşaq evində Loqoped kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2017-ci ildən Şəki Dövlət Regional Kollecində Loqopediya müəlliməsi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.

H.Süleymanova 2023-2024-cü tədris ilindən Lənkəran Dövlət Universitetinin “Pedaqogika, psixologiya və incəsənət” kafedrasında kabinet müdiri vəzifəsində fəaliyyət göstərir.

E-mail: hicransuleyman907@gmail.com

Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı, telefonları, elektron ünvanı, faks nömrəsi

Kafedranın ünvanı: Lənkəran şəhəri, Əli Məmmədov küçəsi-40, 2 saylı tədris korpusu.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd