“İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim” kafedrası haqqında məlumat

“İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim” kafedrası haqqında məlumat

1. Kafedranın tam hüququ adı: İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim

2. Kafedranın qısa yaranma və inkişaf tarixi:“İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim” kafedrası Lənkəran Dövlət Universiteti üzrə 24 avqust 2016-cı il tarixli 1/83 saylı əmrlə müvafiq ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlığını təmin etmək məqsədilə yaradılmışdır. Kafedra “İbtidai sinif müəllimliyi”, “Məktəbəqədər təhsil” ixtisasları üzrə bakalavr, “İbtidai sinifdə təlimin metodikası və metodologiyası”, “Məktəbəqədər təlim və tərbiyənin metodika və metodologiyası” ixtisaslaşmaları üzrə magistr təhsil səviyyələrinə görə ixtisaslaşmışdır. 2023/2024-cü tədris ilində “İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim” kafedrasında 10 əməkdaş - 1 nəfəri pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent, 2 nəfəri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 1 nəfər pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 1 nəfəri baş müəllim, 3 nəfər müəllim, bir nəfər laborant vəzifəsində çalışır. Kafedraya filologiya elmləri namizədi, dosent Əliyev Ayəddin Baldadaş oğlu rəhbərlik edir.

3. Kafedranın əsas elmi və pedaqoji fəaliyyət istiqamətləri: - İbtidai sinifdə tədrisin nəzəri-metodiki istiqamətləri - Məktəbəqədər təlimin elmi - metodiki istiqamətləri.

4. Kafedra üzrə ixtisas və ixtisaslaşmaların siyahısı:

- 050118. İbtidai sinif müəllimliyi (bakalavr);

- 050112. Məktəbəqədər təhsil (bakalavr);

- 060115. İbtidai sinifdə təlimin metodikası və metodologiyası (Magistratura)

- 060117. Məktəbəqərər təlim və tərbiyənin metodika və metodologiyası (Magistratura)

5.Kafedra üzrə tədris olunan əsas fənlər

Bakalavr üzrə

1. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası

2. Azərbaycan dili

3. S/f. Savad təlimi metodikası

4. S/f.Orfoqrafiya təliminin metodikası

5. S/f.Oxu təliminin metodikası

6. S/f.Qrammatikanın tədrisi metodikası

7. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində nitqin inkişafı texnologiyası

8. Nitqin inkişafı üzrə işin metodikası

9. Uşaq ədəbiyyatı

10. İbtidai siniflərdə riyaziyyat və onun tədrisi metodikası

11. S/f. İbtidai siniflərdə əsas həndəsi anlayışların formalaşdırılması

12. S/f.Tip məsələlər və onun həlli metodikası

13. S/f. Məsələ həllinin tədrisi metodikası

14. S/f. İbtidai siniflərdə sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması

15. S/f. Məntiq

16. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində məntiqi və riyazi təfəkkürün inkişafı texnologiyası

17. S/f.Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları

18. S/f.Məktəbəqədər təhsildə pedaqoji texnologiya və innovasiyalar

19. Məktəbəqədər pedaqogika

20. S/f.Pedaqoji etika və etik davranış

21. S/f.Məktəbəqədər tərbiyə məsələləri xalq pedaqogikasında

22. S/f.Uşaq bağçalarında bayram şənlikləri və tədbirlərin keçirilməsi

23. S/f.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mədəni asudə vaxtının təşkili

24. Məktəb təliminə hazırlığın əsasları

25. S/f.Tərbiyə işinin təşkili metodikası

26. İbtidai təhsilin pedaqogikası

27. S/f.Tərbiyəçi müəllimin peşə ustalığının əsasları

28. S/f.Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində rəhbərlik

29. S/f.Pedaqoji etika və etik davranış

30. İnklüziv təhsil

31. İbtidai siniflərdə Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası

32. Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə

Magistratura üzrə

1. Ana dili təliminin elmi nəzəri əsasları

2. Linqvistik təhlil və onun aparılması metodikası

3. İbtidai siniflərdə lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi metodikası

4. Nitq inkişafının praktik məsələləri

5. İbtidai siniflərdə məsələ həllinin metodikası

6. Riyaziyyatın ibtidai kursunun elmi nəzəri əsasları

7. Məktəbəqədər təhsilin müasir problemləri

8. Məktəbəqədər təhsilin tarixi və metododologiyası

9. Valeoloji təhsil

10. Məktəbəqədər təhsildə müasir təlim texnologiyaları

11. Məktəbəqədəryaşlı uşaqlarla təlim-tərbiyə işinin təşkili

12. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların sosial inkişafı

6. Kafedra müdiri haqqında.

Filologiya elmləri namizədi, dosent. 1959-cu ildə Lənkəran rayonunun Lüvəsər kəndində anadan olmuşdur. 1976-cı ildə Lənkəran şəhər 1 saylı orta məktəbini, 1980-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun filologiya fakültəsini bitirmişdir. Lənkəranın müxtəlif orta məktəblərində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişdir. 1993-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinə dəvət olunmuş, müxtəlif vaxtlarda elmi katib, tədris şöbəsinin müdiri və kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 2007-ci ildə "F.H.Naxçıvaninin "əs-Sihah əl-əcəmiyyə" əsərinin leksik və qrammatik xüsusiyyətləri" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 2016-cı ilin avqustundan “İbtidai təhsil və məktəbəqədər təlim” kafedrasının müdiridir. Eyni zamanda jurnalist kimi fəaliyyət göstərmiş, "Elin səsi" qəzetinin baş redaktoru olmuşdur. Publisistik məqalələri "Lənkəran", “Azadlıq”, "Elin səsi", “Aşkarlıq” və "Prizma" qəzetlərində çap edilmişdir. 1 monoqrafiya, 1 dərs vəsaiti, 2 metodik vəsait, 8 fənn proqramının, 50-yə yaxın publisistik, 20-dən artıq elmi məqalə və 18 tezisin müəllifidir.

Elektron ünvanı: ayeddin59@mail.ru

Kafedra əməkdaşları haqqında.

Baxışova Şərafət Aram qızı – Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor. 1960 – cı ildə Bakı şəhərinin Buzovna qəsəbəsində anadan olub. 1977 - ci ildə Buzovna qəsəbəsi 125 saylı orta məktəbini, 1994-cü ildə isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini Məktəbəqədər təhslin pedaqogika və metodikası üzrə bitirmişdir. 2008-ci ildə namizədlik, 2018-ci ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosentidir. Ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif uşaq-bağçası – körpələr evində tərbiyəçi, metodist, müdir, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutunun Kurikulum Mərkəzinin «Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu» şöbəsində aparıcı mütəxəssis, elmi işçi, böyük elmi işçi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Sumqayıt Filialının “Pedaqogika və Psixologiya” kafedrasının baş müəllimi, Azərbaycan Dillər Universitetinin “Pedaqogika” kafedrasının baş müəllimi vəzifələrində çalışmışdır. Hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosentidir. Eyni zamanda müsabiqə yolu ilə Lənkəran Dövlət Universitetinin professoru vəzifəsinə seçilmişdir. 82 elmi əsərin, o cümlədən 5 proqram, 2 monoqrafiya, 7 metodik vəsait, 2 didaktik vəsait, 1 metodik göstəriş, 60 məqalə (10 məqalə xaricdə - 1 impakt faktorlu), 12 tezis müəllifidir.

Elektron ünvanı: sharafat_baxishova1960@mail.ru

İsmayılov Arif İbrahim oğlu - Pedaqoji elmlər namizədi, dosent. 1951-ci ildə Lənkəran rayonunda anadan olmuşdur. 1967-ci ildə orta məktəbi qızıl medalla, 1972-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsini əla qiymətlərlə bitirmişdir. Uzun illər Lənkəran rayonunun müxtəlif orta məktəblərində müəllim, direktor, şəhər Təhsil şöbəsində metodist vəzifələrində işləmişdir. Məktəb direktoru işləyərkən iş təcrübəsi bir neçə dəfə Respublika və rayon məktəbləri arasında qabaqcıl iş təcrübəsi kimi yayılmağa tövsiyə olunmuş və yüksək qiymətləndirilmişdir. «Respublika Pedaqoji mühazirəçilər» müsabiqəsinin I dərəcəli diplomuna layiq görülmüşdür.1996-cı ildə “Orta ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin riyaziyyat və fizikadan nəzəri biliklərinin kənd təsərrüfatına tətbiqi üzrə işin sistemi” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır. 2007-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində işləyir.Eyni zamanda Bakı Qızlar Universitetinin «Riyaziyyat, informatika və təbiət fənləri» kafedrasının dosentidir. 40-dan artıq elmi-metodik əsərin müəllifidir.

Elektron ünvanı: arifismayilov51@gmail.com

Feyziyeva Ruxsara Mirzə qızı - Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. 1963-cü ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1986-cı ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filologiya fakültəsini bitirmişdir. 1986-cı ildən 1993-cü ilədək Lənkəran rayonunun Parakənd kənd orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.1993-cü ildə Lənkəran Dövlət Universitetinə dəvət olunmuş, müxtəlif vaxtlarda müəllim, baş müəllim və kafedra müdirinin müavini vəzifələrində çalışmışdır. 2012-ci ildə "Tarixi romanların dilində dialekt leksikası" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini almışdır. 2 proqram və 18 elmi məqalə, 14 tezisin müəllifidir.

Elektron ünvanı: feyziyeva@yahoo.com

Əliyeva Mailə Kazım qızı – Baş müəllim. 1962-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan Pedaqoji Universiteti) Məktəbəqədər pedaqogika və psixologiya fakültəsini bitirmişdir. Lənkəran şəhərinin ayrı-ayrı məktəbəqədər müəssisələrində tərbiyəçi, psixoloq, müdir, muzeydə elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır. 2020-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimidir. 2 proqram və 4 tezis müəllifidir.

Elektron ünvanı: mailaaliyeva06@gmail.com

Paşayev Vüqar Yaqub oğlu – Baş müəllim. 1973-cü ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası) idman fakültəsini bitirmişdir. 2003-cü ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. “Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası” fənnini tədris etməklə yanaşı, məşqçilik fəaliyyəti ilə də məşğuldur. Universitetin oğlanlardan ibarət basketbol, qızlardan ibarət voleybol komandasının məşqçisidir. 2 proqram, 3 məqalə və 5 tezisin müəllifidir.

Elektron ünvanı: vpasayev73@gmail.com

Nağıyeva Zenfira Şuriyə qızı – Müəllim. 1955-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Bakı şəhəri 62 saylı orta məktəbi, 1974-cü ildə Bakı Məktəbəqədər Pedaqoji Texnikumunu, 1982-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan Pedaqoji Universiteti) Məktəbəqədər fakültəsini bitirmişdir. 1977-ci ildən 2018-ci ilədək Lənkəran şəhər 15 saylı körpələr evi-uşaq bağçasında tərbiyəçi və metodist vəzifələrində işləmişdir. 2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində çalışır. 3 tezisin müəllifidir.

Elektron ünvanı: zenfiranagiyeva72@gmail.com

Həsənova Könül Yaşar qızı - Müəllim. 9 iyul 1970-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə Lənkəran şəhər 4 saylı orta məktəbi, 1992-ci ildə isə Bakı Dövlət Universitetinin “Mexanika-riyaziyyat” fakültəsini riyaziyyat və riyaziyyat ixtisası üzrı bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Lənkəran şəhər 4 saylı orta məktəbində riyaziyyat müəllimi kimi başlamışdır. K.Həsənova eyni zamanda, “Cənub” Televiziya Şirkətində redaktor vəzifəsində çalışır. 1 məqalə, 3 tezisin müəllifidir.

Elektron ünvanı: hesenovakonul970@gmail.com

Qafarlı Asiman İlqar qızı – Müəllim. 1995-ci ildə Neftçala rayonu Qədimkənd kəndində anadan olmuşdur. 2014-cü ildə Neftçala rayonunun Qədimkənd kənd tam orta məktəbini bitirmiş, elə həmin ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin İbtidai sinif müəllimliyi ixtisasına qəbul olunmuşdur. 2018-ci ildə ali təhsilini bitirib, LDU-nun magistratura səviyyəsinin “İbtidai sinifdə tədrisin metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşmasına daxil olmuşdur. Magistraturanı bitirəndən sonra bir müddət Kaspi tədris mərkəzində işləmişdir. 2021-ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinə müəllim vəzifəsinə dəvət olunmuşdur. 5 tezisin müəllifidir.

Elektron ünvanı: qafarli3550@gmail.com

8.Kafedranın yerləşdiyi poçt ünvanı, telefonları, elektron ünvanı, faks nömrəsi

Kafedranın ünvanı: Lənkəran şəhəri, H.Abdullayev küçəsi 19, 2 saylı korpus.

Telefon: 4-35-69

Elektron ünvanı: ibtidai_tehsil_kafedra@lsu.edu.az

Faks nömrəsi: 5-25-88

Kafedra müdiri: dos.A.B.Əliyev


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd