“Texnologiya və texniki fənlər” kafedrası haqqında məlumat

“Texnologiya və texniki fənlər” kafedrası 30 iyun 2017-cı ildən fəaliyyət göstərir. Kafedranın yaradılmasında məqsəd Dövlət Proqramına uyğun olaraq qida məhsullarının istehsalını və istehlakını daha da yaxşılaşdırmaq, informasiya texnologiyaları istiqamətində savadlı və peşəkar mütəxəssislər hazırlamaqdır. Kafedranın qarşısında duran əsas məqsəd hərtərəfli hazırlığa malik olan, iqtisadi qanunların müəssisə miqyasında fəaliyyət mexanizmindən sərbəst baş çıxara bilən, iqtisadi məsələlərin qarşılıqlı tədqiqini bacaran, optimal planlaşdırma metodologiyasına yiyələnən, istehsalın perspektiv inkişafının daha səmərəli yollarını müəyyən edib əsaslandıran, iş tapşırıqlarını işləyib hazırlayan və onların yerinə yetirilməsi üsullarını müəyyənləşdirən, istehsal resurslarından daha səmərəli istifadə edilməsi istiqamətlərini göstərən, texniki-təşkilati qərarların düzgünlüyünə qiymət verməyi bacaran mütəxəssislərin hazırlanmasıdır. Bildiyimiz kimi Azərbaycanda qida məhsullarına olan tələbatın yerli resurslar hesabına ödənilməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda əhalinin etibarlı ərzaq təminatı dövlətin iqtisadi siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramında da mühüm növ ərzaq məhsulları ilə ölkənin özünü təminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu məqsədlə sahibkarlığın inkişafının gücləndirilməsi başlıca məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. Həmin məqsəd və vəzifələrin icrası ölkədə fəaliyyət göstərən qida məhsulları istehsalı ilə məşğul olan müəssisələrə həvalə edilmişdir. Bütun deyilənlər təbii ki, tədris müəssisəmizin və kafedramızın qarşısında güclü kadr və bacarıqlı mütəxəssis hazırlanmasını tələb edir. Bu baxımdan da kafedra fəaliyyəti dönəmindən müasir səviyyəli artıq bir neçə ixtisas istiqamətləri üzrə laboratoriyalarla təchiz olunmuşdur. Bu da tələbələrin əyani şəkildə tədris müəssisəsində istehsal sahələrinə bir növ cəlb olunmasıdır. Bildiyimiz kimi qida sahəsi üzrə laborator göstəricilərinin düzgün təhlilinin aparılması və tələbələrlə işin düzgün qurulması laboratoriya mütəxəssislərindən daha çox aslıdır. Laboratoriyada laborator mütəxəsisslərinin köməyi ilə bakalavrlar, magistrlar və doktorantlar laborator işlərini həyata keçirməkdədirlər. Magistr və doktorantlar mövcüd laborator analizlərini laboratoriyalarımızda aparmaqla nəticələri ayırd etmiş olurlar. Kafedra tərəfindən bir sıra fənlərin bu istiqamətdə seçilməsi baza tədris planına uyğun olaraq həyata keçirilir. Kafedranın fəaliyyəti dönəmindən artıq kompyuter və informasiya ixtisası bakalavır və magistrantlar üçün müasir formalı laboratoriyalar təchiz olunmuşdur. Tələbə və magistrantlar bu laboratoriyalarda sürətli internet şəbəkələrindən istifadə etməklə mütəxxəssislərin təlimatlarını gözləməklə özlərinin laborator biliklərini təkmilləşdirirlər.”Texnologiya və texniki fənlər” kafedrası doktorant, bakalavr və magistr hazırlığı üzrə ixtisaslaşmışdır. Kafedrada aşağıdakı istiqamətlər üzrə kadrların hazırlığı həyata keçirilməkdədir.

1.Qida məhsullarını texnologiyası (Dokturantura).

2.Qida məhsulları mühəndisliyi (Bakalavr).

3.Kompüter mühəndisliyi (Bakalavr, Magistratura).

4.İnformasiya texnologiyaları (Bakalavr)

5.Qida təhlükəsizliyi (Magistratura).

6.Şərabçılıq (Bakalavr).

7.Meyvə-tərəvəz məhsullarının saxlanılması və emalı texnologiyası (Magistratura).

Kafedra üzrə tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr üzrə:

1.Qida mühəndisliyi istiqaməti.

S/f(Çay və onun emalı: Konserv texnologiyası)

Xammal və hazı məhsull keyfiyy və texniki-kimyəvi nəzarət.

S/f(Alkoqolsuz içkilərin istehsalı texnologiyası)

Ərzaq mallarının əmtəşunasl və ekspertizası

S/f (İaşə məhsulları texnologiyası)

S/f(Standartlaşma və sertifikasiya)

Biotexnologiya

Sahə müəssisələrinin avadanlıqları

Qida sənayesi müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi

Qida mikrobiologiyası

2.Kompyüter və informasiya istiqaməti.

Əməliyyat sistemləri

Proqramlaşdırmanın əsasları-1

Multimediya texnologiyaları

İnternet texnologiyaları

Kompüter arxitekturası

Proqramlaşdırmanın əsasları

Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri

S/f.Obyektyönlü proqramlaşdırma: Pyuton proqramlaşdırma dili

İt layihələrin idarə edilməsi

Alqoritimlər nəzəriyyəsi

Magistratura üzrə:

1.Qida təhlükəsizliyi istiqaməti.

Qida məhsul saxtalşdırılması və identifikasiyası.

Qida təhlükəsizliyinin elmi əsasları

S/f Qida məhsullarının ekspetrizası və keyfiyyətin idarə edilməsi

2.Kompyüter mühəndisliyi istiqaməti.

S/f(İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi)

Kompüter mühəndisliyi ixtisas sahəsinin müasir problemləri

Müasir kompüter mühəndisliyi

İnformasiya sistemlərinin layihələndirliməsi

Elm və texnikanın fəlsəfi problemləri

Hazırda kafedrada 22 əməkdaş çalışır. Bunlardan 1 nəfər elmlər doktoru professor, 4 nəfər fəlsəfə doktoru dosent. 7 nəfəri baş müəllim, 9 nəfər müəllim və 1 nəfər isə laborantdır.

Kafedra müdiri haqqında.

Dos.Əliyev Rəşad Fəxrəddin oğlu.

1974-cü ildə Lənkəran rayonunun Şağlaser kəndində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə bakalavr, 1999-cu ildə magistr, 2004-cü ildə namizədlik, 2010-cu ildə isə dosentlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür. Dosent, coğr.üzrə fəl.doktorudur. İlk əmək fəaliyyətini Lənkəran Dövlət Universitetindən başlamışdır. 1999-cu ildə “Coğrafiya və ekologiya” kafedrasında laborant, 2000-ci ildə “Coğrafi ekoloji problemlər” laboratoriyasının müdiri və kafedranın saat hesabı müəllimi, 2006-cı ildə “Təbiyyat” fakültəsinin dekan müavini, 2007-2008-ci illərdə “Coğrafiya və ekologiya” kafedrasının müdiri, 2008-2012-ci illərdə “Təbiyyat” fakültəsinin dekanı, 2012-2016-cı illərə qədər isə “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin dekanı, 2016-cı ildə “Coğrafiya və ekologiya”kafedrasının tam ştat dosenti, 2017-ci ildə “Texnologiya və texniki fənlər” kafedrasının tam ştat dosenti kimi vəzifələrdə çalışmışdır. Hal-hazırda “Texnologiya və texniki fənlər” kafedrasının müdiridir. 50-yə yaxın məqalə və tezisləri, 3 fənn proqramı və bir monoqrafiyası çap olunmuşdur. Ailəlidir. İki övladı var.

Email: Reshad-1974@mail.ru

Kafedra əməkdaşları haqqında.

Prof.Məhərrəmov Mikayıl Əkbər oğlu.

1950- ci ildə Tovuz rayonunda anadan olmuşdur. 1967- ci ildə orta məktəbi, 1974-cü ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu bitirmişdir. 1990-cı ildə texnika elmlər üzrə namizədlik, 2009-cu ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1996-cı ildə dosent elmi adı almışdır.2017-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin rektorun muşaviri, həmçinin texnologiya və texniki tənlər kafedrasının professorudur. 150-dən çox elmi məqalənin o cümlədən 3 monoqrafiya, 2 dərsliyin müəllifidir.

Email: mikayilbyst@mail.ru

Dos. Nuriyev Əsəd Nuri oglu.

1953 –ildə Lənkəran rayonu Şilavar kəndində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini şəhər 5 saylı orta məktəbində almışdır. 1972 ildə Bakı Yeyinti Sənayesi texnikumunu, 1980 ildə Krasnodar Politexnik İnstitunun (Rusiya) Qida mühəndisliyi istiqamətində əyani şöbəsini bitirmişdir. 1988- ildə Moskva Umumittifaq Yeyinti Sənayesi institutunda Təkminləşdirmə kursunu bitirmişdir. Şahmat üzrə SSRİ idman ustalıqına namizəd,Şahmat təlimatçısıdir. 1980 ildən Lənkəran kənd təsərrüfatı (sovxoz)texnikumunda pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. Orada Komsomol təşkilat katibi,Tələbə İnşaat dəstəsinin komandiri, komisarı işləmişdir. 1995- ildən Lənkəran Dövlət Universitetində çalışır. İqtisadiyyat və aqrotexnologiya kafedrsında müdir müavini, İqtisadiyyat fakültəsinində dekan müavini ,fakultə dekanı olmuşdur. 2004 ildə dissertaasiya işini müdafiə etmişdir. Texniki fənlər üzrə Fəlsəfə Doktoru, dosentdir. 2017 –ildə Unresitet Elmi Şurasının qərarı ilə “ Texnologiya və texniki fənlər” kafedrasının müdiri işləmişdir. Universitet Elmi Şurasının üzvi olmuş, Yeni Azərbaycan Partiyasının uzvüdür 32 məqalə və tezis, 4 fənn proqramı, 1 monaqrafiya, 1 dərsliyin müəllifidir. Hal-hazırda kafedranın dosentidir.

Dos.Nəzərova Nigar Hacıkişi qızı.

2000-ci ildə LDU-nun Qida mühəndisliyi istiqamətində magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirrmişdir. 2012-ci ildə AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya institunda “Mineral və üzvi gübrələrin zəif düşmüş çay plantasiyalarının məhsuldarlığına təsiri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş və 14 fevral 2014-cü il Ali Attestasiya Kommisiyasının qərarı ilə aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru elmi adını, 26 iyul 2017-ci tarixində aqrokimya ixtisası üzrə dosent elmi adını almışdır. 10 tezis, 26 elmi məqalənin, 1 dərs vəsaitinin, 1 metodik vəsaitin, 3 fənn proqramının müəllifidir.

Email: Nnigar00@mail.ru

Dosent Qurbanov Fazil Fərzalı oğlu.

1952-ci ildə Şamaxı rayonunda anadan olmuşdur.1970-1975-ci illər Bakı Dövlət Universitetində təhsil almışdır.elmlər namizədi, dosent , 17 elmi məqalə, 2 metodiki vəsait və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.1994-cu ildən 1996-ci ilə kimi C.Naxçıvanski adına Hərbi məktəbdə müəllim, 1999-cu ildə Azərbaycan ali Hərbi Məktəbində müəllim kimi çalışmışdır. Hzırda Texnologiya və texniki fənlər kafedrasının dosentidir.

B/m.Ələskərov Nadir Hüseyn oğlu.

14 iyul 1960-cı ildə anadan olmuşdur. Sankt-Peterburq şəhərində Elektrotexnika institutun “Elektron hesablayıcı maşınları” fakültəsinin “Kompüter mühəndisi’ ixtisasını bitirmişdir. “Lənkəran regionunda sosial-iqtisadi və demoqrafik inkişafın modelləşdirilməsi” mövzusunda dissertasiya işi üzərində çalışır. Aqrar və mühəndislik fakültəsində dekan müavinidir. Texnologiya texniki fənlər kafedrasının baş müəllimidir.Ailəlidir. İki övladı var.

Baş müəllim Mayis Eyniyev.

29 aprel 1975-ci ildə Lənkəran rayonunda doğulub.1997 ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetini Riyaziyyatçı və riyaziyyat müəllimi ixtisası üzrə bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1998-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində riyaziyyatçı-proqramçı kimi başlayıb, 2005-ci ilədək Təhsil Texnologiyaları və İnformasiya Texnologiyaları mərkəzlərinin rəhbəri, eyni zamanda LDU-nun İnformasiya Texnologiyaları kafedrasının baş müəllimi vəzifələrində çalışıb. 2005-ci ilin aprel ayından QSC “Bank-Standard” KB-da müxtəlif məsul vəzifələrdə işləyib.2016-cı ilin oktyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetində İnformasiya-kommunikasiya və Kitabxana mərkəzi üzrə “Elektron Universitet” layihəsinin rəhbəri və Texnologiya və texniki fənnlər kafedrasının baş müəllimi kimi fəaliyyət göstərir.

Baş müəllim Asəf Ağacəfər oğlu Dəmirov.

1960-cı ilin yanvar ayının 1-də Xaçmaz rayonu Aşağı-Zeyid kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Tətbiqi riyaziyyat “ fakültəsini bitirmişdir.2014-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutunun 2525.01 - “Neft və qaz yataqlarının işlənməsi və istismarı” ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertantı olmuş və dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 11 məqalə və tezisin müəllifidir.Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin “Texnologiya və texniki fənlər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Baş müəllim Calalov Azər Aydın oğlu.

1978- ci ildə Lənkəran rayonunun Haftoni qəsəbəsində anadan olmuşdur. 1995- ci ilə Haftoni qəsəbə orta məktəbini bitirmişdir. 1999- cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “Subtropik bitkilərin texnologiyası” ixtisasını bakalavr pilləsi üzrə, 2016- cı ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Qida təhlükəsizliyi” ixtisasında magistr pilləsi üzrə bitirmişdir. 2004-2018- ci illərdə “Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqt İnstitunun” Lənkəran Zona Təcrübə Stansiyasında böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. Hal- hazırda Lənkəran Dövlət Universitetində laboratoriya müdiri və 0.5 ştat müəllimdir. TETİ-nin doktorantıdır. 6 elmi məqalənənin müəllifidir

Baş müəllim Məmmədov Nadir

25 mart 1955-ci ildə anadan olmuşdur. 1972-1977-ci illərdə Az Dövlət Universitetində Riyaziyyat müəllimliyi ixtisasını bitirmişdir. 1987-ci 2004-cü illərdə Bakı şəhəri 20 nömrəli məktəb-lisey Riyaziyyat-inforatika müəllimi, 2004-cü ildə Təhsil Nazirliyində baş məsləhətçi vəzifələrində çalışmışdır. Kafedranın 0.5 ştat baş müəllimidir.

Baş müəllim Quliyev Vaqif Şahverən oğlu. 1982-ci ildə Vladimirski Politexnik İnstitutunu bitirmişdir.1987-ci ildən 1992- cilə kimə Lənkəran Şəhər Gənclər Təşkilatında şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb. 1992-ci ildən 1997-ci ilə kimi Lənkəran Aqrar Sənaye və Çay Birliklərində mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda Lənkəran Dövlət Universitetinin Texnologiya və texniki fənlər kafedrasında baş müəllim kimi fəaliyyət gösterir. Eyni zamanda Lənkəran Dövlət Universitetinin Həmkarlar İttifaqı təşkilatının sədridir.

Email: VaqifQuliyev-0808@ mail.ru

Müəllim Gənciyev Yadigar Fərmail oğlu.

01 sentyabr 1959-cu ildə anadan olub. 1980-ci ildə “V. İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu”nun “Hərbi hazırlıq və “Bədən tərbiyəsi” müəllimliyi ixtisasını bitirmişdir.1998-ci ildən 2016- cı ilə qədər Astara Pedaqoji Kollecində Mülki müdafiə fənnini tədris etmişdir. 2016- cı ildən Lənkəran Dövlət Universitetinin Texnologiya vəı texniki fənlər kafedrasının müəllimidir.

Müəllim Nicat Qədirov.

16 dekabr 1974-cü ildə Lənkəran rayonunda doğulmuşdur.1997 ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetini Riyaziyyatçı və riyaziyyat müəllimi ixtisası üzrə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1998-ci ildən Lənkəran Dövlət Universitetində mühəndis-proqramçı kimi başlamış, eyni zamanda LDU-nun İnformasiya Texnologiyaları kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 2004-cü ildən 2018-ci ilin aprel ayınadak Rusiya Federasiyasının Sankt Peterburq şəhərində informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində fəaliyyət göstərmişdir.2018-ci ilin aprel ayından Lənkəran Dövlət Universitetində İnformasiya-kommunikasiya və Kitabxana mərkəzi üzrə mühəndis proqramçı və Texnologiya və texniki fənnlər kafedrasının müəllimi kimi fəaliyyət göstərir.

Müəllim Ələskərzadə Tale Təvəkkül oğlu.

05 iyun 1994- cü ildə Lənkəran rayonunun Viyən kəndində anadan olmuşdur. 2016-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin bakalavr pilləsi üzrə “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasını, 2018-ci ildə isə Azərbaycan Texniki Universitetinin magistratura pilləsi üzrə “Kompüter sistemlərinin və şəbkələrinin proqram təminatı” ixtisaslaşmasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2018-ci ilin sentyabr ayından kafedrada müəllim olaraq çalışır. Lənkəran Dövlət Universitetinin “Aqrar və mühəndislik” fakültəsi üzrə Tələbə Elmi Cəmiyyətin sədridir. 3 tezisin müəllifidir.

Müəllim İmanov İsmayıl Gülməmməd oğlu.

1955-ci ildə Lerik rayonunda anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Lerik rayonu Siyov kənd orta məktəbini, 1980-ci ildə Lenin Adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun “Umumi terxniki fənlər və əmək” fakültəsini bitirmişdir. Nəzarət Ölçü Cihazları və Avtomatika üzrə Çilingər İxtisası ilə əmək fəaliyyətinə başlamışdır.1981-ci ildən pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir.1981-1986-cı illər Lənkəran 34 nömrəli Texniki Peşə Məktəbində, 1986-2020-ci il Lənkəran Şəhər Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziya Əmək (Texnologiya) müəllimi, 2007-2020-ci illər Gimanziyada Tərbiyyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışmışdır. Hal hazırda kafedranın tam ştat müəllimidir.

Müəllim Nəsirov Azər Natiq oğlu.

1996-cı ildə Masallı rayonunun Xıl kəndində anadan olmuşdur. 2013-cu ildə Xıl kənd tam orta məktəbini bitirmişdir. 2017-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Qida məhsulları mühəndisliyi» ixtisasını bakalavr üzrə. 2019-cu ildə Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin «İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi» ixtisasında magistr pilləsi üzrə bitirmişdir. 2020-ci ilin Sentyabr ayından Lənkəran Dövlət Universitetinin «Texnologiya və texniki fənlər» kafedrasının müəllimidir. 4 məqalənin müəllifidir..

Email azernesirov456@gmail.com

Məlikzadə Tural Tofiq oğlu.

28 noyabr 1997-cı ildə Lənkəran rayonu Darquba kəndində anadan olmuşdur. 2018 ci ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin Təbiyyat fakültəsinin “Kompüter Elmləri’ ixtisasını bitirmişdir. 2018-2020 ci illərdə Lənkəran Dövlət Universiteti Təbiyyat fakültəsi “ İnformatikanın tədrisi metodikası və metodologiyası “ ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır. 2018 ci ildən MAKA XKTB- da “Mühəndis proqramlaşdırıcı” vəzifəsində çalışır. 2021-ci ildən kafedranın tam ştat müəllimidir.

Müəllim Nuruzadə Arzu Əli qızı.

04 may 1996-cı il tarixində Lənkəran şəhərində anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Lənkəran Şəhər R. Bədəlov adına 9 saylı tam orta məktəbə qəbul olmuşdur. Məktəbdə oxuduğu müddətdə çoxlu layihələrdə, yarışlarda iştirak etmişdir və uğurları olmuşdur. 2010, 2011, 2012-ci illərdə Amerika Hüquqşünaslar Asosasiyasının “Onlayn Canlı hüquq” Proqramında iştirak etmişdir.2013-cü ildə məktəbi əla qiymətlərlə bitirmişdir. Elə həmin il Lənkəran Dövlət Universitetinin “Təbiyyyat” fakultəsinin “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2016-cı ildə “Müasir elmin aktual problemləri” Respublika Elmi Praktik konfransında iştirak etmişdir. 2017-ci ildə həmin ixtisası bitirmişdir. 2019-cu ildə Lənkəran Dövlət Universitetinin “İnformatika fənninin tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşması üzrə magistraturaya qəbul olmuşdur. 2021-ci ildə həmin ixtisası bitirmişdir. 2016-cı ildən əmək fəaliyyətinə Lənkəran Dövlət Universitetində başlamışdır. Bu illərdə universitetdə laborant və operator vəzifələrində işləmişdir. Hal-hazırda “İnternet və saytla iş üzrə mütəxəssis” və “Texnologiya və texniki fənlər” kafedrasının 0.5 ştat müəllimi vəzifəsində çalışır. 3 tezis müəllifidir.

Əliyeva Mələkxanım Nazim qızı.

01.01.1995-ci il də Bakı şəhərində anadan olmuşdur 2013-cü il də 141 saylı orta məktəbi bitirmiş .Elə həmin il Lənkəran Dövlət Universitetinin Aqrar və mühəndislik fakültəsinin Qida məhsulları mühəndisliyi ixtisasına daxil olmuş,2017-ci il də həmin universitetin məzunu olmuşdur.Universitetdə oxuduğu müddət ərzində “Qida təhlükəsizliyi müasir dövrün qlobal problemidir” adlı məqaləsi çap olunmuşdur. 2019-cu il də Lənkəran Dövlət Universitetinin Qida məhsulları mühəndisliyi ixtisasına yiyələnmiş.2021-ci il də magistr təhsilini başa vurmuşdur.2017-ci il də Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Mərkəzi Tərəvəzçilik-Elmi Tədqiqat İnstitutunda böyük elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır.Daha sonra 2018-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyində böyük məsləhətçi olaraq davam etmişdir. 2019-cu ildən AQTA-nın Lənkəran regional bölməsində Qida Təhlükəsizliyinə nəzarət sektorunda baş məsləhətçi vəzifəsində işləyir.Eyni zamanda həmdə kafedranın 0.5 ştat müəllimidir.

Müəllim Qasımov Eldar Xanoğlan oğlu.

21.04.1976-cı ildə Tovuz rayonuun Hacıhəsənli kəndində anadan olmuşdur.. Bakı Ali Hərbi Dənizçilik məktəbinin Mülki Müdafiə ixtisası üzrə bitirmişdir. Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Mülki Müdafiə Qoşunklarında Xidmət etmişdir.Texnologiya və texniki fənlər kafedrasının müəllimidir.Ailəlidir.İki övladı var.

Kafedranın ünvanı: Lənkəran şəhər fizuli küçəsi 178.

Telefon: (2525) 50425 dax 110.

Elektron ünvanı: texnologiya2019@gmail.com

Faks nömrəsi: (+994) 5-25-88

Kafedra haqqında məlumatları dosent R.F.Əliyev təqdim etmişdir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd