Ümummilli lider Heydər Əliyevin və Türkiyə Cümhuriyyətinin

100 illiyinə həsr olunmuş I Beynəlxalq Heyvandarlıq konfransı

20-21 oktyabr, 2023-cü il

Qəbul şərtləri

KONFRANSIN İŞÇİ DİLLƏRİ: Azərbaycan, Türk, İngilis, Rus

KONFRANSIN FORMATI: Hibrid (Ənənəvi və onlayn)

Son qəbul tarixi: 30 sentyabr 2023-cü il

KONFRANS MATERİALINA OLAN TƏLƏBLƏR

Mətnin formatı: Microsoft Word Times New Roman 12 şrift

Səhifənin formatı: A4

Sətirarası interval: 1,5

Tezisin həcmi: minimum 1 səh.

Məqalənin həcmi: minimum 6 səh.

TEZİS VƏ MƏQALƏNİN TƏRTİBİ FORMASI

(nümunə):

(TEZİSİN) MƏQALƏNİN ADI

MÜƏLLİFİN SOYADI, ADI

MÜƏLLİFİN ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADI

MÜƏLLİFİN İŞ YERİ, ÖLKƏ

E-MAİL ADRESİ

Xülasə:

Açar sözlər:

Ədəbiyyat (Məqalə üçün (Essentials APA Style))

1. Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence reflected in document delivery requests. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 56(1), 84-94.

  [Cümlə içində istinad: (Tonta ve Ünal, 2005, s. 88)]

- Kongre kurallar, Conferance rules -

- Örnek özet bildiri, Template abstract -

- Tam metin, Template full text -


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd