HAQQINDA                                                                        ENGElmi Xəbərlər (Humanitar elmlər seriyası ISSN 2617-8036) jurnalında humanitar elmlərin müxtəlif sahələrinə, o cümlədən, dilçilik, ədəbiyyatşünaslıq, tarix, şərqşünaslıq, pedoqogika, sosiologiya və psixologiya sahələrinə aid yüksək keyfiyyətli, yeni nəticələri özündə saxlayan rəydən keçirilmiş məqalələr çap edilir. Jurnalın məqsədi humanitar sahənin öyrənilməsində yeni elmi istiqamətləri təqdim etmək, tədqiqatçılar arasında elmi məlumat mübadiləsi aparmaq üçün açıq platforma yaratmaqdır. Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısına daxildir.

Jurnal ildə iki dəfə çap olunur, azərbaycan, ingilis, rus və türk dillərində məqalələr qəbul edilir.


Lənkəran Dövlət Universiteti 2001/2018 | Web design: Əlizadə Məhəmməd